داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 مهربانی همیشه ارزشمند تر است...
مهربانی همیشه ارزشمند تر است...

 عشق
عشق

 گابریال گارسیا مارکز
گابریال گارسیا مارکز

 مدیران موفق!
مدیران موفق!

 دوچرخه سواری با خدا
دوچرخه سواری با خدا

 استاد زرنگ و دانشجوها
استاد زرنگ و دانشجوها

 ابراز عشق
ابراز عشق

 داستان طرح واکسن امیر کبیر
داستان طرح واکسن امیر کبیر

 حکایت شاه عباس و رسیدگی به امور اقتصادی
حکایت شاه عباس و رسیدگی به امور اقتصادی

 فرض کنید . . .
فرض کنید . . .

 دکتر مصدق
دکتر مصدق

 سخنی با فاحشه ها
سخنی با فاحشه ها

 مردی که جهان را نجات داد!
مردی که جهان را نجات داد!

 بهلول دیوانه!
بهلول دیوانه!

 باور ها
باور ها

 سگ و قصاب
سگ و قصاب

 همیشه اجازه بدین اول رئیس شما حرف بزنه!
همیشه اجازه بدین اول رئیس شما حرف بزنه!

 شام آخر
شام آخر

 قهوه تلخ و زندگی
قهوه تلخ و زندگی

 یکی از بستگان خدا
یکی از بستگان خدا

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:22
PageNumberLength:15