داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 مشاوران مخصوصا از نوع مشاوران نرم افزار
مشاوران مخصوصا از نوع مشاوران نرم افزار

 در سفرها مجردی به همه چیز فکر کنید!
در سفرها مجردی به همه چیز فکر کنید!

 تله موش
تله موش

 قدرت کلام
قدرت کلام

 تیمارستان
تیمارستان

 راز خوشبختی
راز خوشبختی

 اصل موضوع را فراموش نکن
اصل موضوع را فراموش نکن

 ایرانی باهوش
ایرانی باهوش

 همیشه چیز بدتر از آن چیزی که اتفاق افتاده نیز می تواند رخ دهد!
همیشه چیز بدتر از آن چیزی که اتفاق افتاده نیز می تواند رخ دهد!

 حکایت موسی و بهشت
حکایت موسی و بهشت

 مراقبت بیسکویت هاتان باشید!
مراقبت بیسکویت هاتان باشید!

 مدیران پروژه مراقب باشید!
مدیران پروژه مراقب باشید!

 اصل موضوع را فراموش نکن
اصل موضوع را فراموش نکن

 سخاوت
سخاوت

 حکایت شرلوک هلمز
حکایت شرلوک هلمز

 استخدام
استخدام

 وقتی چیزی از فرشته می خواهید، به عواقبش فکر کنید
وقتی چیزی از فرشته می خواهید، به عواقبش فکر کنید

 لذت زندگی
لذت زندگی

 کفن دزد
کفن دزد

 مار را چگونه باید نوشت؟
مار را چگونه باید نوشت؟

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:23
PageNumberLength:15