داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 در دنیای ما ، قوی بودن و زور گفتن ، چه سهل و ساده است!
در دنیای ما ، قوی بودن و زور گفتن ، چه سهل و ساده است!

 موفقیت و سقراط
موفقیت و سقراط

 آرزوهای عجیب یک مرد (طنز)
آرزوهای عجیب یک مرد (طنز)

 نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش
نامه آبراهام لینکلن به معلم پسرش

 نقش زن در پیشرفت همسر
نقش زن در پیشرفت همسر

 رقابت
رقابت

 ارزش گردش پول
ارزش گردش پول

 ملا و راهب
ملا و راهب

 یک رفتار خوب ...
یک رفتار خوب ...

 همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند
همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند

 نصحیت های لقمان...
نصحیت های لقمان...

 دروغ های مادرم
دروغ های مادرم

 دنیا از آنٍ خیال پردازان است....
دنیا از آنٍ خیال پردازان است....

 قبل از تلاش برای حل مساله اول آن را خوب بشناسیم..
قبل از تلاش برای حل مساله اول آن را خوب بشناسیم..

 انسان از کجا تا به کجا
انسان از کجا تا به کجا

 مهندسی و مدیریت
مهندسی و مدیریت

 یک گام هر چند کوچک
یک گام هر چند کوچک

 کمک به رقباء
کمک به رقباء

 مشتری خود را بشناسید
مشتری خود را بشناسید

 آزادی
آزادی

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:17
PageNumberLength:15