داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 معجون آرامش
معجون آرامش

 تئوری پنجره شکسته
تئوری پنجره شکسته

 صد دلاری
صد دلاری

 زندانی بدون دیوار
زندانی بدون دیوار

 شمع
شمع

 بدون شرح
بدون شرح

 وصیت نامه الکساندر
وصیت نامه الکساندر

 اینگونه آرمش داشته باشید
اینگونه آرمش داشته باشید

 داستان گربه را دم حجله کشتن
داستان گربه را دم حجله کشتن

 قیمت پادشاهی
قیمت پادشاهی

 چند دقیقه سکوت کنید!
چند دقیقه سکوت کنید!

 امید
امید

 تدبیر درست
تدبیر درست

 نصوح، مردی که در حمام زنانه کار می کرد
نصوح، مردی که در حمام زنانه کار می کرد

 ما چقد زود باوریم!
ما چقد زود باوریم!

 هدیه فارغ التخصیلی
هدیه فارغ التخصیلی

 تقاضای بخیل از مسکین
تقاضای بخیل از مسکین

 شاهینی که پرواز نمی کرد
شاهینی که پرواز نمی کرد

 من اینجا مسافرم
من اینجا مسافرم

 عدالت و لطف خدا
عدالت و لطف خدا

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:1
PageNumberLength:15