داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 پاسخ جالب آسیابان به زاهد
پاسخ جالب آسیابان به زاهد

 گنجشک و آتش
گنجشک و آتش

 انیشتین و راننده اش!
انیشتین و راننده اش!

 دعا کن گندمت آرد شود!
دعا کن گندمت آرد شود!

 برای کرد کودکان نازنین پیرانشهری
برای کرد کودکان نازنین پیرانشهری

 خوک و گاو
خوک و گاو

 زود قضاوت نکنید!
زود قضاوت نکنید!

 ترک
ترک

 توقع
توقع

 آلفرد نوبل
آلفرد نوبل

 امتحان فیزیک
امتحان فیزیک

 جواب منطقی
جواب منطقی

 لالایی
لالایی

 ماجرای انتخاب همسر برای شاهزاده چین
ماجرای انتخاب همسر برای شاهزاده چین

 دوستی نسیه
دوستی نسیه

 انسانیت، ساده یا پیچیده!
انسانیت، ساده یا پیچیده!

 بیل گیتس در رستوران
بیل گیتس در رستوران

 چند می فروشی؟
چند می فروشی؟

 استاد اصولا منطق چیست ؟
استاد اصولا منطق چیست ؟

 چشمه
چشمه

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:2
PageNumberLength:15