داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 شما برنده هشتاد و شش هزار و چهار صد دلار جایزه روزانه شده اید؟
شما برنده هشتاد و شش هزار و چهار صد دلار جایزه روزانه شده اید؟

 درخت مشکلات
درخت مشکلات

 حکایت سید مهدی قوام و زن روسپی
حکایت سید مهدی قوام و زن روسپی

 حکایت ایراد پیرزن به مناره مسجد و تدبیر معمار
حکایت ایراد پیرزن به مناره مسجد و تدبیر معمار

 حمام رفتن بهلول
حمام رفتن بهلول

 تقویم 91 به صورت wallpaper
تقویم 91 به صورت wallpaper

 به او اعتماد کن
به او اعتماد کن

 طوری زندگی کنی که زندگیت ارزش نجات دادن داشته باشد!
طوری زندگی کنی که زندگیت ارزش نجات دادن داشته باشد!

 بیشرمانه زیستن
بیشرمانه زیستن

 مرا بغل کن
مرا بغل کن

 ذکاوت بوعلی
ذکاوت بوعلی

 کی بیشتر می فهمه!
کی بیشتر می فهمه!

 پشت هر مرد یه زن باهوش وجود داره!
پشت هر مرد یه زن باهوش وجود داره!

 پول دود کباب
پول دود کباب

 پاسخ دکتر حسابی
پاسخ دکتر حسابی

 جراح و تعمیرکار
جراح و تعمیرکار

 کمک به رقباء
کمک به رقباء

 ارزش کار
ارزش کار

 آرزو
آرزو

 هر که بامش بیش برف بیشتر
هر که بامش بیش برف بیشتر

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:3
PageNumberLength:15