داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 رستوران مبتکر
رستوران مبتکر

 قضاوت
قضاوت

 مرغابی یا عقاب! کدام می خواهید باشید؟
مرغابی یا عقاب! کدام می خواهید باشید؟

 عاشق بر نمی گردد!
عاشق بر نمی گردد!

 بابا جان فقط پنج دقیقه ، باشه ؟
بابا جان فقط پنج دقیقه ، باشه ؟

 شکایتی جالب از جنرال موتورز !!!
شکایتی جالب از جنرال موتورز !!!

 یادگیری
یادگیری

 اشتباه لپی
اشتباه لپی

 خودکشی
خودکشی

 راه و رسم عاشقی
راه و رسم عاشقی

 راه و رسم عاشقی
راه و رسم عاشقی

 با یک هدیه کوچک ....
با یک هدیه کوچک ....

 هر چه خدا بخواهد..
هر چه خدا بخواهد..

 لبخند
لبخند

 کوزه چشم حریصان پر نشد ... تا صدف قانع نشد پر در نشد
کوزه چشم حریصان پر نشد ... تا صدف قانع نشد پر در نشد

 خروس
خروس

 لحظه آخر
لحظه آخر

 دعای کورش
دعای کورش

 امتحان وزیران
امتحان وزیران

 از پلنگ های زندگی نترسید!
از پلنگ های زندگی نترسید!

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:4
PageNumberLength:15