بهلول عاقل و دیوانه  

قصه های نغز و حاظر جوابی های بهلول عاقل
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 علت زندگی
ملا به آشنایی گفت: راستی فلانی خبر داری رفیقمان عمرش به دنیا کوتاه بود و مرد. رفیقش گفت: نه! علت مرگش چه بود؟ ملا گفت: آن بیچاره علت زندگیش معلوم ...

 پند دادن بهلول به عبدالله مبارک
روزی عبدالله مبارک به قصد دیدن بهلول عاقل به صحرا رفته بهلول را دید جلو رفته سلام کرد . بهلول جواب سلام داد .
عبدالله مبارک عرض کرد :
یا شیخ ، ...

 بهلول و داروغه
داروغه بغداد در بین جمعی ادعا می کرد تا به حال کسی نتوانسته است مرا گول بزند .
بهلول در میان آن جمع بود ، به داروغه گفت :
گول زدن تو کار آسانی است ...

 بهلول و کتاب فلسفه
روزی بهلول به مسجد رفت .
چون روز عید بود ، جمع کثیری از مردم آمده بودند .
بهلول خواست وارد شبستان مسجد شود ، دید دم در کفشهای فراوانی جمع است ...

 بهلول و صاحب حساب
بهلول به بصره رفت و چون در آن شهر آشنائی نداشت ، برای مدت کوتاهی اتاق اجاره کرد .
اتاق از بس کهنه ساز و مخروبه بود ، با مختصر وزش باد یا بارانی ...

 به شکار رفتن بهلول و هارون
روزی خلیفه هارون الرشید و حمعی از درباریان به شکار رفته بودند ، بهلول نیز با آنها بود .
در شکارگاه ، آهویی نمودار شد و خلیفه تیری بسوی آهو انداخت ، ...

 بهلول و مستخدم
یکی از مستخدمین خلیفه هارون الرشید ، ماست خورده بود و قدری ماست به ریشش چسبیده بود بهلول از او سئوال کرد :
چه خورده ای ؟
مستخدم با تمسخر گفت ...

 سئوال بهلول ، درباره شیطان
مردی زشت و بداخلاق از بهلول سئوال کرد :
میل دارم شیطان را ببینم .
بهلول گفت :
اگر آئینه ای در خانه نداری ، در آب زلال نگاه کن ، شیطان را خواهی دید ...

 سئوال بهلول درباره حضرت لوط
از بهلول سئوال کردند که حضرت لوط پیغمبر ، از چه قومی بود ؟
گفت :
از اسمش پیداست که پیغمبر الوات و اراذل بوده است .
گفتند :
چرا چنین جسارتی به ...

 بهلول و مرد شیاد
بهلول سکه طلایی در دست داشت و با آن بازی می کرد .
مرد شیادی که شنیده بود بهلول دیوانه است ، جلو آمد و گفت :
اگر این سکه را به من بدهی ، در عوض ده ...

 بهلول و منجم
شخصی بنزد خلیفه هارون الرشید آمد و ادعای دانستن علم نجوم کرد .
بهلول که در آن مجلس حاضر بود و اتفا قا آن منجم در کنار بهلول قرار گرفت .
بهلول از او ...

 تعلیم بهلول به یکی از دوستان
شخصی الاغ قشنگی جهت حاکم کوفه تحفه آورد .
حاضرین مجلس به تعریف و توصیف الاغ پرداختند .
یکی از حاضرین به شوخی گفت :
من حاضرم به این الاغ قشنگ ، ...

 سئوال هارون از بهلول درباره شراب
روزی بهلول بر هارون وارد شده خلیفه را دید که مشغول صرف شراب است .
خلیفه خواست خود را از خوردن حرام تبرئه نماید ، لذا از بهلول سئوال کرد :
اگر کسی ...

 بهلول و قاضی
آورده اند که کسی عزیمت سفر حج نمود .
چون فرزندان کوچک داشت ، هزار دینار نزد قاضی برده و در حضور اعضاء (دارالقضاء) تسلیم قاضی نمود و گفت :
چنانچه در ...

 حمام رفتن بهلول و هارون
روزی خلیفه هارون الرشید باتفاق بهلول به حمام رفت .
خلیفه از روی شوخی از بهلول سئوال کرد :
اگر من غلام بودم ، چند ارزش داشتم ؟
بهلول جواب داد ...

 ملاقات بهلول و شیخ جنید
شیخ جنید بغدادی بعزم سفر از شهر بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او می رفتند .
شیخ از احوال بهلول پرسید .
مریدان گفتند :
او مرد دیوانه ای است ، او ...

 تاثیر دعای بهلول
آورده اند که عربی شترش به مرض (پیسی ) مبتلا شده بود .
به او توصیه نمودند تا روغن کرچک به او بمالد .
عرب شتر را سوار شده تا به شهر رفته روغن بخرد ، ...

 جایزه هارون به بهلول
روزی هارون الرشید امر کرد تا جایزه ای به بهلول بدهند.
چون جایزه را به او دادند نگرفت ،او را رد کرده و گفت :
این مال را به اشخاصی بدهید که از آنها ...

 سئوال و جواب هارون و بهلول
هارون الرشید از سفر حج مراجعت می کرد .
بهلول در سر راه او ایستاده و منتظر بود و همین که چشمش به هارون افتاد ، سه مرتبه به آواز بلند صدا زد :
هارون ...

 مصاحبه بهلول وابوحنیفه
روزی ابوحنیفه در مدرسه مشغول تدریس بود ، بهلول هم در گوشه ای نشسته و به درس ابوحنیفه گوش می داد .
ابوحنیفه در بین درس گفتن اظهار کرد که امام جعفر ...

TotalRecords:51
rPP:20
TotalPageCount:3
CurrentPage:1
PageNumberLength:15