نکته ای درباره روح

بدان که روح آفتابی است که بر بدن تابیده و نور آن از روزن چشم و گوش و غیر آن پیدا می شود. هر گاه دو شخص را چشم بر چشم افتد،اتصالی خاص میان روح ایشان بوجود می آید.بنابراین می گویند فلان کس نظر یافته است و این است سر محبت مردم در وقت ملاقات و زوال آن در حین مفارقت

تعداد دفعات بازدید: 2039