بذله گو

دو نفر بذله گو در راه به یکی از همسایگان خود که مرد حاضر جوابی بود برخوردند و خواستند به اصطلاح سر ضرب متلکی به او گفته باشند.یکی از آنها گفت:ما دو نفر با هم بر سر شما شرطی بسته ایم،چه بهتر که از خودت بپرسیم. من می گویم شما احمقی و رفیقم می گوید که نه دیوانه است.حال خودت بگو کدام شرط را برده ایم؟ آن مرد فوری بین آن دو قرار گرفت و گفت:من الان بین یک احمق و یک دیوانه قرار گرفته ام

تعداد دفعات بازدید: 681