کلاس ریاضی

سه نفر در تقسیم 17 شتر با هم نزاع می کنند . اولی مدعی  1/2 دومی 1/3 و سومی 1/9 از شترها بودند و به هر ترتیب که می خواستند شتر ها را تقسیم کنند نتوانستند یعنی :

 

17*1/9=1.8                                           17*1/3=5.6                               17*1/2 =8.5

 

هیچ یک از علمای وقت نتوانستند مشکل آنان را حل کنند موضوع را نزد علی (ع )می برند.....

ایشان یک شتر خود را به آن 17 شتر اضافه می کند ، سپس 2/1 آن یعنی 9 شتر را به اولی و 3/1 که 6 می شود را به دومی و 9/1 آن را که 2 می شود به سومی می دهد و جمع کل شترهای تقسیم شده 17 نفر می گردد. و در نتیجه یک شتر باقی مانده خود را نیز بر می دارد .

منبع: داستانک

تعداد دفعات بازدید: 128