نیت

شخصی ساده لوح به نماز جماعت ایستاده و چنین نیت می کرد:هرچه در عمرم گناه کردم ام و هرچه هم بعد از این گناه می کنم به گردن پیش نماز حاضر،قربتاً الی الله...

تعداد دفعات بازدید: 1673