مردها و زن ها

مردها وقتی صورتشان را با صابون می شویند خوشگل تر و قشنگ تر می شوند ولی زن ها وقتی صورتشان را می شویند و رنگ و روغن های صورتشان پاک می شود نگاه کردن به سر و صورت آنها جگر شیر می خواهد !!

تعداد دفعات بازدید: 791