تفاوت تب دانگو با تب مالاریا

fever
برایدرمان مناسب،تشخیص درست بیماری بسیار مهم است.  تفاوت بینتب دانگ وتبمالاریارا باید فهمید.در اینجا علایمی را بیان میکنیم که در تشخیص بین  تب دانگ و مالاریا بسیار کمک میکند

علل
 دانگ: دانگ که توسطنیش پشهAedesaegyptiآلودهمنتقل می شود.قابل سرایت استاینپشهتب دنگمعمولادر طول روز به انسانحمله می کند.

مالاریا: مالاریاتوسطنیش پشهآنوفلزنایجاد می شود.  بر خلافتب دنگ  پشهمالاریامعمولادر طول شبحمله می کند.

دانگ: علائمدانگ4-5 روزپس ازآلودگیظاهر می شود.

مالاریا: مالاریاعلائم10-15روز پس ازنیش زدنظاهر می شود.

نشانه ها
دانگ:  تب  بیماربه طور ناگهانی وبرای مدت زمان طولانیباقی می ماند.  معمولاباسردرد شدیدو درداستخوان همراه است.تب دانگبه زودی  میافتداما معمولاباخارش پوستدوباره ظاهر می شود

مالاریا: مالاریاتب  را نگه می دارد و  علائمی ماننددرد مفاصل، تهوع، استفراغ، تعریق، کم خونی و غیرهمالاریامعمولاهمراه با لرز،حرارتو عرق کردن.

تشخیص
دانگ: دانگرا می توانبه طور کاملاز طریق یک فرایندشیمیاییمورد بررسی قرار داد. دوآزمون است که  تب دانگ را تشخیص میدهدتستآنتی ژنو تستآنتیبدن هستند.

مالاریا: مالاریا توسطآزمون هایمیکروسکوپی  تصاویریاز این ویروسرا مورد بررسی قرارمیدهد

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 220