رتبه اول مراقبت از والدین در دست دختران

two women hugging

دیدن اینکه والدینمان پیر یا بیمار می شوند یکی از سخت ترین چیزهایی که برایمان اتفاق می افتد. شما دوست دارید والدینتان در ذهنتان همیش جوان، شاداب و فعال باشند ولی متاسفانه اینطور نخواهد بود. با گذر زمان آنها پیر و مریض می شوند و بیشتر از قبل به شما نیاز پیدا می کنند.

دختران دو برابر پسران وقت برای مراقبت از پدر و مادر خود در دوران سالمندی صرف می کنند.

مطالعه جدیددرنشست سالانهانجمن جامعه شناسیآمریکادر سان فرانسیسکو، CA ارائه شده است کهنشان می دهد کهدخترانبرایپدر و مادر مسنخودبه همان اندازه کهآنها می توانند وقت صرف می کنند،در حالی کهپسراندر مقایسه با دختران وقت کمتری را صرف می کنند.

این تحقیق، به رهبری آنجلینا Grievance، کاندیدای دکترا در رشته جامعه شناسیدر دانشگاهپرینستون در نیوجرسی، نشان می دهدیک مسئلهنابرابری جنسیتیدرمراقبت ازپدر و مادر وجود دارد و والدیین باید بدانند نقش دختران آن ها در مراقبتشان در دوره سالمندی پر رنگ تر است.

علاوه بر این،مراقبت ازبستگانسالمندمی تواندمشکلات مالیبرایمراقبت کنندگانایجاد کند و دراخبار اخیردرنابرابری های جنسیتیدر ارتباط باسلامت، اخبار پزشکی زیادی امروزمنتشر شده است که دریک مطالعه قویروابط خانواده، ژنتیک و … در تعیین احساسات نقش زیادی دارند.

پژوهش های قبلینشان داده است کهزنانازعواقب منفیبالاتری ازمرداندر ارتباط بامراقبترنج می برند در حالی که میزان عاطفه آن ها نسبت به پدر و مادر سبب شده است تا آن ها احساس نگرانی بیشتری نسبت به والدین خود داشته باشند.

دفعات بازدید : 294