عدم تغدیه صحیح در کودکی منجر به فشار خون بالا در بزرگسالی می شود

Lack-of-nutrition-as-a-child-will-result-in-hypertension-when-adult
 

تغذیه مناسببرای کودکاننه تنها در رشد آنها  تاثیر می گذارد، بلکه  بربیماری آینده آنها نیز تاثیر گذار است.یک مطالعه اخیرنشان داد کهکودکانی کهکمبود های تغذیه ای  دارند و یا  دچارسوء تغذیههستندبیشتر مستعد ابتلا بهفشار خون بالادر بزرگسالیمی باشند.


محققاننشان  دادند کهتغذیه ضعیف  نوزاد از بدو تولد تا پنجسالگیبرای قلببسیار مهم است.بنابراین، هنگامی کهیک کودک  درآن  سنین  دچارسوء تغذیه  می شود به احتمال زیاد  در بزرگسالی به مشکلات  قلبیوسیستم قلبی عروقی مبتلا می شود

“اگر  با  نیازهایتغذیه ای کودک در این زمان آشنا نیستنید،ساختاربدنتغییر خواهد کردو  کودکان بیشترمستعد ابتلا به مشکلات  به خصوص درسلامت قلبوجریان خون، می شود.سربترنسفورستراز دانشگاهغرب هند،
توضیح داد کهاغلببسیاری از مردم که   در کودکی دچار سوء تغذیه هستند  در بزرگسالی به فشار خون بالا مبتلا هستند .با این حال،باید توجه داشتکه عدم تغذیهبهفشار خون بالا مربوط است 

این نتایج را پژوهشگران در116بزرگسالدر جامائیکاکهدر کودکیبه  سوء تغذیه  دچارشده بودند،کشف شد.پژوهشگرانسپس آنها رابا45مرد و زنی که  در کودکی سوء‌تغذیه نداشتند مورد مقایسه قرار دادند

اینمطالعه نشان داد کهبزرگسالانی کهدچار سوء تغذیه هستند  خطربیشتری برایابتلا به فشار خونبالانسبت به بزرگسالانیکهبا مواد غذاییمناسب و تغذیه  خوب بزرگ شده بودند.قلبدربزرگسالانمبتلا به سوء تغذیهدر دوران کودکینیزضعیف کار میکند

همه ما می دانیمکهفشار خون بالاباخطر ابتلا به بیماریسکته مغزی وقلبیدر ارتباط است.بنابراین،  کودک را  ازبیماری های جدیمانندفشار خون بالا وسکته مغزیدر آینده محافظت کنیم ، و به نیازهایتغذیه ایکودکاناز سنین پایین توجه کنیم

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 64