دلایل گریه کردن و انواع مختلف اشک

cry

دکتر سلام –  آیا تا کنون فکر  کرید که چرا گریه می کنید؟ دلایل بسیاری در گریه کردن وجود دارد:گریهبخشی ازطبیعت انسان است چه دوست داشته باشید یا نداشته باشید.هنگامی کهدل انسان دچار درد و عذاب می شود، گریه باعث می شود که احساس بهتری پیدا کنید  و  اخلاق و رفتارش تغییر کند

اشکدرغده اشکی، نهفته است کهبینپلکوکره چشم  تولید می شود.

سیستم  بیولوژیکی زنان به گریه بیشتر است. گریه زنان  5.3بار در ماهدر حالی که  گریه مردانتنها حدود1.4 است. طول متوسط گریه برای  زنان6دقیقهوبرای مردان2 تا 4 دقیقه است

در واقع، همه اشکیکسان  دارند.انواع مختلفی ازاشکاست کهبه دلایل مختلفتولید می شود.

•اشکبازال:این اشک هاازقرنیهچشم  مراقبت کرده و آن را مرطوب نگه می دارد.آنها حاویپروتئینو دیگر موادی هستندکه  برای حفظسلامتچشم  و مبارزه با عفونت های مختلفچشم بکار می رود.اشکبازالهمیشهحدود 5 تا 10اونس در طول روز در چشم انسان وجود دارد، برایتغذیهوروغنکاریچشم لازمست

•اشکرفلکس:این اشک ها  ازمواد محرکخارجی چشم محافظت میکند .آنهامانع ورود گرد و غبار، دود، باد،فلفلو …می شودکهاعصاب حسیدرقرنیهبا مغز ارتباط برقرار میکند، که به نوبه خود  هورمونبهغده ایدرپلک می رسانداین هورمون های اشکی التهاب را کاهش میدهند

•اشکاحساسی: این اشک هادر پاسخ بهدرد، غم، شادی و یاناراحتیجریان دارد. اشکاحساسیدرمغز، که در آن احساساتثبت شده استآغاز می شود.سیستم غدد درون ریز  هورمون  را در منطقهچشم آزاد میکند، که باعث می شود اشک بوجود آید. اعتقاد بر این استکه ایناشکحاویپروتئینی به نامپرولاکتین است، که مانند کنترلتولیدشیر مادر است.

گریه معمولا برای جلب توجه دیگران است مثلا نوزادانگریه را برای توجهپدر و مادر  انجام میدهند وبزرگسالانهممعمولاگریه را برای جلبحمایتدوستانو یاشریک زندگی خود، یابرای دریافتهمدردیبامردم انجام میدهند.  پس ازگریهبه طور قابل توجهی اخلاق و رفتار انسان بهبود می یابد. گریههمچنینباعثآزاد شدناندورفیناحساسخوب است.اشکاحساسیحاوی مقادیربالاتری ازمنگنز است،که  برخلق و خوتاثیر می گذارد.گریهاحساسیسطحاسترس را کنترل کرده و از نظر احساسی بهتر می شود

 این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد
دفعات بازدید : 256