انتخاب نوع غذا در بی خوابی موثر است

973323-1_l

انتخاب مواد غذایی به خواب بهتر بسیار کمک میکند آیا اینطور نیست؟   اگر می دانستید  کدامغذاهامانع خواب می شود آیا از آنها دوری نمیکردید؟در حال حاضر در این بخش یاد میگیریم که  برای داشتن خواب خوب شبانه  باید غذاهای غنی از تریپتوفان بخورید

getty_rf_photo_of_woman_drinking_milk

همهشنیده ایم  که شیر گرم خواب آور است.آیا می دانید چرااین گونه است؟  چون غذاهایلبنیحاویتریپتوفاناست، که یکمادهخواب آور میباشد.دیگرغذاهای سرشار ازتریپتوفانعبارتند ازآجیل و دانه ها، موز، عسل وتخم مرغ است.

getty_rm_photo_of_man_looking_in_refrigerator
مصرف موادکربوهیدرات
غذاهای لبنی سطحتریپتوفان را افزایش داده و سبب خو اب می شود.پس  چندمیان وعدهمناسبدر اواخر شب  شاملیک کاسه ازغلاتوشیر، ماستوبیسکویتیانان و پنیر.
یکاسنکقبل از خواب
قبل از خواب غذای سبک بخورید تا معده سنگین نشود.میان وعده کوچک بخورید.وعده غذایی سنگین  سبب ناراحتی دستگاه گوارش می شود

getty_rf_photo_of_cheeseburger_and_fries
اجتناب ازغذاهای با چربی بالا

تحقیقات نشان می دهدکه افرادی کهاغلبغذاهایبا چربی بالا می خورندنه تنها باعث افزایش وزن می شود،بلکه دچار بی خوابی نیز می شوند.وعده غذایی سنگین  هضم غذا را سخت میکند


مصرف کافئینپنهان

 جای تعجب نیستکه یکفنجانقهوهشبممکن استخواب رامختل  کند.حتیکافئینمتوسط​​می تواند باعث اختلال در خوابشود.امادر موردمنابعکافئینکمترمی دانیم،مثل شکلات، نوشابه، چای و قهوه  را فراموش نکنید.برایخواب بهتر،چهار تا شش ساعتقبل از خوابقطعکافئینازرژیم غذایی لازم است
داروهاممکن استحاوی  کافئینباشد
getty_rr_photo_of_asprin_in_hand
برخی داروهابیشاز  حد کافئین دارند، از قبیلمسکن، قرص های کاهش وزن،دیورتیک ها،وداروهای سرماخوردگی. اینداروها ممکن استکافئینش بیشتر ازیک فنجان قهوهباشد.و در بروشور داروها خواب آلودگی و بی خوابی انها نوشته شده است


خوردنمشروب قبل از خواب

با نوشیدن مشروب شاید خیلی زود بخوابید،اما ممکن استبیداریمکرر داشته ،خواب آرام نخواهید داشت، دچار سردرد، تعریق شبانهو کابوس شوید.اگر  مصرفالکلدر شب باشد باید ،با آب رقیق کنید.برایخوابخوب شبانه،  بهتر استچهار تا شش ساعتقبل از خواب مشروب ننوشید
مراقب غذاهای تند و سنگین باشید

دراز کشیدنبا شکمپر سبب مشکلات دستگاه گوارش می شود غذا خوب هضم نمی شود می تواندبه سوزش معدهمنجر شود،غذاهایتند  و پر بودن شکم قبل از خوابحداقل چهار ساعت قبل باشد.

getty_rm_photo_of_piece_of_steak
پروتئین و خواب

پروتئین، یک بخش اساسی ازنیازهای روزانه ماست،  یک انتخاب بدبرای یک غذای قبل از خواب است. ،غذاهای با چربی بالاغنی از پروتئینمی باشدهضم آن سخت تراست. بنابراین  غذاهای چربمیان وعدهبا پروتئین بالاقبل از خوابنخورید و بجای آن  یکلیوان شیر گرمیا کربوهیدرات خوب بخورید
آب

بله،آب کافی در طول روز برایبدن بسیار عالی می باشد، اما مصرف مایعات  قبل از خواب را محدود کنید.  مطمئن شوید کهبرای رفتن به دستشوئیی بیدار می شود

getty_rf_photo_of_man_smoking_at_night

نیکوتین
نیکوتینیک  ماده محرک،با اثراتمشابهکافئیناست.  ازسیگار کشیدن  به خصوصقبل از خوابو یا در نیمه های شب اجتناب کنید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 188