دور کردن خطر حمله قلبی با زندگی در این مکان ها

heart-attack

 سكته قلبي يا انفاركتوس ميوكارد (MI ) همچنين تحت عنوان حمله قلبي نيز ناميده ميشود. حمله قلبي زماني اتفاق مي افتد كه يك شريان شاخص و مهم بطور كامل مسدود شود و يك اورژانس پزشكي محسوب ميگردد. همسایه خوب دراین مورد بسیار تاثیرگذار است

با توجه به سلامت قلب و عروق تحقیقات جدید نشان می دهد که زندگی در یک محله فراگیر با همسایگان مفید و دوستانه می تواند خطر حمله قلبی را کاهش دهد.

احساسگنجانده شده واحاطه شده توسطمردم دوستانهمی تواند خطرحمله قلبیرا کاهش دهد.

مطالعه انجام شده توسط یک تیمازدانشگاه میشیگان که درمجله اپیدمیولوژیو بهداشتمنتشر شده است نشان می دهد، بررسیاثرات بهداشتی وافزایشپتانسیل ویژگی هایمثبتازمحله ها می توانددرزندگی مردم نقش زیادی داشته باشد.

به گفته نویسندگان، اکثر تحقیقات قبلی بر رویتاثیرویژگی های منفیمحله  برسلامت قلب و عروق، مانند مضرات رستوران های فست فود، استفاده از مواد مخدر، سر و صدا وخرابکاریمتمرکز شده بودند.این مطالعاتگزارش داده اند کهعوامل منفی یک محله باسلامتی کمترمرتبط است.

رفتارهای بهداشتیبهتر، سلامت روانی و سلامت جسمانی در یک محله می توانند بر روی سلامت افراد نقش زیادی داشته باشند و درجه درکارتباط در میانهمسایگان وتمایل بهمداخلهدر جهت منافع مشترک با احساسامنیت،اعتماد وارتباط مشخص می شود.

بررسی ها نشان می دهند، اگر رابطه صمیمانه و دوستانه ای با اهالی محله تان و همسایه هایتان ندارید باید بدانید سلامت قلب شما در خطر است زیرا این امر باعث به وجود آمدن مشکلات و بیماری های قلبی برای شما می شود.

دانشمندان با مطالعه بر روی بیش از5000بزرگسالدر ایالات متحدهدر طی یک دوره4ساله دریافتند مشکلات قلبی و عروقی از زمانی که افراد با همسایگان خود ارتباط شان را کمتر کردند بیشتر شده است این در حالی است که داشتن ارتباط دوستانه با نزدیک ترین اطرافیان که در نزدیکی شما زندگی می کنند می توانند بر روی سلامت شا اثرات مثبت فراوانی داشته باشند.

دفعات بازدید : 154