تاثیر برنامه diamos در کاهش افسردگی ناشی از دیابت

تاثیر برنامه DIAMOS در کاهش افسردگی ناشی از دیابت

insulin-diabet

انجام یک برنامه  شناختی – شناخت  مدیریت خود سبب کاهش  بیماری افسردگی و پریشانی واسترس ناشی از  دیابت می گردد.

برنامه ی DIAMOS

برنامه  تقویت انگیزه دیابت با نام اختصاری DIAMOSبه منظور درمان افسردگی ساب کلینیکال (غیر قابل تشخیص درمعاینات بالینی ) درافراد دیابتی توسط پرفسور Hermann  و همکارانش طراحی  و ارزیابی گردید.

 محققان انستیتوی تحقیقات دیابت در آکادمی Mergentheimدر آلمان به سرپرستی پرفسور Hermannبه ارزیابی 214بیمار دیابتی در دو گروه مختلف پرداختند. درگروه اول تأثیر برنامه ی DIAMOSارزیابی شد و گروه دوم در دوره های آموزش مدیریت دیابت شرکت  کردند.

دربرنامه ی DIAMOSاز مداخلات شناختی رفتاری با هدف گنجاندن مدیریت دیابت در زندگی و کاهش ناراحتی ها و پریشانی های مرتبط با دیابت استفاده شده است. این برنامه بوسیله ی روانشناسان در 5 جلسه 90 دقیقه ای به گروههای کوچکی  از افراد تدریس می گردد.

نتایج این تحقیق نشان دهنده ی کاهش چشمگیر علایم افسردگی در گروه DIAMOSنسبت به گروه کنترل بود. همچنین پریشانی مرتبط با دیابت و خطرحوادث اصلی مرتبط با افسردگی درگروه DIAMOSبطور قابل توجهی کاهش یافته بود.

پرفسور Hermannمی گوید: در افراد دیابتی علایم  افسردگی  بیشتر از افراد معمولی است. کیفیت زندگی  افراد دیابتی دچار اختلال می شود و به همراه  آن علایم  افسردگی افزایش می یابد. برنامه ی مداخله ای  DIAMOSقادر به کاهش علایم افسردگی و کاهش قابل توجه اضطراب های مرتبط با دیابت است، نتایج یافته های این تحقیق درمجله ی Diabetes Careمنتشر گردید.

منبع : diabetestma.org

دفعات بازدید : 149