آیا واقعا به مولتی ویتامین نیاز داریم؟

shutterstock_1391662521دکتر سلام-اگر فکر می کنیددر معرض خطرکمبود ویتامینقرار داریدو رژیم غذایی ناسالم دارید برای تقویت بدن باید ازمولتی ویتامیناستفاده کنید.مولتی ویتامین هابرای کسانی کهوعده های غذاییمنظم ومتعادلی دارندمفید نیست،و نیازی به این مکمل ندارند

مولتی ویتامین به عنوان یکمکمل غذایی است که ترکیبی ازویتامین ها، مواد معدنی است که برای  تغذیهضروریاست.

مولتی ویتامین هامی تواند به عنوانقرص،مایعات وپودراستفاده شوند،اما  مولتی ویتامینها شاملمکمل هایسادههستند وفقط حاویترکیبی ازویتامین ها ومواد معدنی است

کودکان و بزرگسالاننیاز به ویتامینها و مواد معدنیدر رژیم غذاییبرای کارکرد درست بدن، دارند که  مولتی ویتامین این کمبود را جبران میکند

در دراز مدت، ویتامین ها ومواد معدنیمی تواند  ازبیماریسرطان وقلبجلوگیری، کرده وبه ویژهبرای زنان بارداربرای افزایشاسید فولیک، افراد مسن که نیاز بهویتامینB12، و حتیگیاه خواران  مفید است که می تواندازمکمل های کلسیم، آهن و ویتامینB12بهره مند شوند.

برایافرادی کهرژیم غذایی فقیروویتامین ها ومواد معدنیکافیدریافت نمی کند،مولتی ویتامین هاضروری است.افرادی کهدر معرض خطرکمبود ویتامینیامواد معدنیاستمی توانندمولتی ویتامینومکملهای آن مانندویتامینB12و آهن مصرف کنند.

غذاهایسالممثل سبزیجات، میوه ها، غلات کامل، گوشتوماهی و تخم مرغدارایویتامینهای ضروری هستند وباید در رژیم غذ ایی گنجانده شود.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 216