خطرات مبل برای سلامتی

couch
دکتر سلام – مبل وسوسه انگیزترین  وسیله  خانه است،  در روی این وسیله انسان غیر فعال است و این  فعالیت نداشتن برای سلامتی زیان آور است، چرا کهمطالعات نشان داده استکه مردمبی تحرک  35درصدبیشتر از دیگران در ابتلا به  فشارخون بالاو  50درصد بیشتر  در معرض سکته و دیگرمشکلات قلبی و عروقی قرار دارند


تعدادی ازمواد شیمیایی  خطرناکدرمبل  وجود دارد.اینسمومبهاشکالمختلف سرطان بوجود آورده، چرخههورمون ها را مختلو  در قدرتیادگیریاختلال  ایجاد می کنند .متاسفانه، بسیاری ازاین مواد شیمیایی  با حجم بالا درمبلهایافت می شود.  فرمالدئیدیک ماده شیمیاییآلی فراراست که می تواندباعث سوزش  چشم و گلوشود، علاوه بر  آن سبب آبکی  شدن چشم، حالت تهوع ومشکلات تنفسیدیگری را بوجود می آورد که  مبلمان ها حاویتعدادی ازمواد شیمیایی مضر  است که  اگربسوزد دود خطرناکی تولید می کند. فوم پلی یورتان، که به عنوانلایهبرای بسیاری ازمبلهااستفاده می شود،  حاوی مواد شیمیایی مانندایزوسیانات در هنگام سوختن بوجود می آورد.هنگامی کهسوخت,خطرات  این مواد شیمیاییعبارتند ازسوزششدیدریه ها، که می تواند  عامل اصلی بوجود آمدن آسم یا  مشکلاتدیگردر  طولانی مدتمنجر می شود.

در اینجاچندراهنماییبرای کاهشقرار گرفتن در معرضخطراتناشی از  مبلها را بیان میکنیم:

•  اجتناب از پاره پارهشدن پارچه  مواد شیمیاییموجود درمبل  .

•انتخاب مبلمانطبیعی: اجتناب ازفوم پلی اورتاناست که  داخل مبلها با آن پر می شود، بخصوص در زمان سوختن بسیار خطرناکند. مبلهایی انتخاب کنید که ازمواد طبیعیمانند چوب، پشم، پر ، لاتکس طبیعی، و غیره درست شده باشد

•نیمکتخود را تمیزنگه دارید: مواد شیمیاییعمدتااز طریقگرد و غبار، منتقل  می شود، بنابراینهر روز باید مبلها را تمیز کنید.کودکانبیشترمستعد ابتلا بهقرار گرفتن در معرض  این خطر هستند.

•بشویید : همیشهدستان خود   راپس از تمیز کردنو یاشستننیمکت  بشویید.چون بچه ها بیشتر وقتها بر روی مبلها بازی می کنند حتما دستهای بچه ها را هم بشوئید. کودکان نو پاونوزادانبهمواد شیمیایی، بسیار حساس هستند

•جلوگیری از سوختنمبل: سوزاندن  مبل قدیمی   یک سنتدربرخی از کشورهااست، اما این باعث بوجود آمدن خطرات بیشتری می شود. بسیاری ازمواد شیمیاییموجود درمبل فرارهستند کهزمانیکه در معرض حرارت قرار می گیرند خطرناک می شوند

•یک زندگیفعال: حفظیک سبک زندگی فعالمی تواندبه  انسان کمک کندتا از نشستن  و یا دراز کشیدن بر روی مبلاجتناب کند واز سلامتیتان مراقبت کنید

 این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 347