آیا تست های hiv صحیح هستند؟

آیا تست های HIV صحیح هستند؟

آیا تست های HIV صحیح هستند؟


تقریبا تمام افرادی که با HIV مواجه  شده اند به دنبال  عفونت، در 3 ماه اول، انتی بادی بر علیه ویروس تولید می کنند. تستهای خونی موجود شامل تستهایی  که انتی بادی را  شناسایی کرده و تستهایی که ویروس را در خون شناسایی می کنند، می باشد. بر اساس گزارشات UNAIDS، تشخیص عفونت با استفاده از آزمایش انتی بادی، یکی از بهترین روشهای تشخیصی در پزشکی است بطوریکه در تشخیص عفونتهایی مانند ویروسهای هپاتیت، سرخجه و سایر بیماریهای عفونی، از این روش استفاده شده و مفید بوده است.

تستهای تشخیصی که انتی بادی بر علیه ویروس را در خون می سنجند، حساسیت و اختصاصیت بیشتر از 98% دارد.

دفعات بازدید : 144