تعریف عضلات آگونیست (موافق) agonist

تعریف عضلات آگونیست (موافق) Agonist

تعریف عضلات آگونیست (موافق) Agonist


تعریف عضلات آگونیست (موافق) Agonist, عضلاتی هستند که مستقیما مسئول حرکت هستند و با انقباض خود مفصل را در دامنه حرکت طبیعی خود حرکت می دهند. مثلا در برخی از پژوهش ها عضلات چهار سر رانی آگونیست است.

این تعریفی از آگونیست است.

دفعات بازدید : 311