7 علامتی که نشانگر بیماری قلبی است

HEART-ATTACK

دکتر سلام – سکته همیشه بایک هشدار همراه است.علائمبسیاری وجود دارد  کهقبلا به انسان هشدار میدهد ولی مردم اغلبنادیده  می گیرند و فکر میکنند که خطر ندارد.تفاوتدرنشانه هایقبل ازحمله قلبیدرمردان و زنانوجود دارد.تحقیقات نشان می دهدکه95٪ اززنانی کهحمله قلبیرا تجربه کرده بودند، علائم هشدار دهندههفتهوماه قبل وجود داشت اما نمی دانستند که علائم سکته قلبی است

1.اختلال نعوظ

کسانی که اختلال نعوظ دارند ازمشکلات قلبیرنج می برند.به بیاندقیق تر،در میان کسانی کهازبیماری های قلبی  رنج می برند، شریانباریک  شده به طوریکه جریان خون بهآلت تناسلی مرد محدود می شود. زنان  هم  جریان خونمحدود بهناحیه تناسلیمشکلرسیدن بهاوج لذت جنسی استو  راضی نیستند
 2.خروپف

جریان هوا ی محدود  در قفسه سینهدر هنگام خوابممکن استنشانه خطر سکته قلبی باشد.افرادی که  مشکل  خواب و تنفس دارند حتی برای لحظه کوتاه نفس آنها قطع می شود، شانسحمله قلبیدرپنج سال آینده سه برابر اشخاص دیگر است

3.مشکلات لثه

التهابوخونریزیازلثه هانشانه آن است کهشماباید به دندانپزشکمراجعه کنیداست. همچنیناین  علامت اولیه مشکلات قلبی است که اکثر مردمبه آن توجه نمی کنند و فکر میکند خود بخود درمان می شود

4.پاها ی متورم

اگرمچ پامتورم شود، شما احتمالا  با مشکل احتباس مایعاتدر بدنمواجه هستید.احتباسمایعات در بدنممکن استیک علامت اولیه ازبیماری های قلبی باشد.

اینزمانی اتفاق می افتدکه قلب  به اندازه کافیپمپاژ نمیکند، خون  عناصر سمی  را فیلتر نمی کند. این وضعیتبه نامادمومعمولا درمچ پا، پاها، پاها ودسترخ می دهد.

5.نامنظم  شدن ضربان قلب

ضربان قلب نامنظمیاآریتمیزمانی است که قلبضربانخیلی تند و نامنظمی دارداینممکن استیک علامت اولیه ازبیماری عروق کرونر باشد. در نهایت موجب سکته می شود

6.قفسه سینهو شانهدرد

آنژین صدریشایعترین علامتقلبناسالم است.این نوع ازدرد قفسه سینههماندردحاداست کهدر یکحمله قلبیرخ می دهد.این یکدرد قفسه سینهسخت وشدیداستو با هر بار نفس کشیدن بدتر می شود.این وضعیت  بااسترسو ورزش  هم بدتر می شود

7.آهکوتاه

تنفسکوتاهمی تواند نشانه های خطرناکی باشد. این می تواندیک علامت اولیه ازبیماری های قلبی وسرطان ریه باشد. علائم آن  ناتوانی  در تنفس عمیق است اگر بدتر شد  و این روند ادامه پیدا کرد مشکل قلبی است

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 206