باکتریهای دهان در هنگام بیماری متابولیسم را تغییر میدهد

mouth_bacteria_can_change_its_diet_supercomputers_reveal_m7

باکتری هایدهانمی تواندسوخت و ساز بدنخود را درمقابلبیماریهای بهداشتیرا تغییر دهد

دانشمندان بخش بیماریهای عفونی دانشگاه تگزاس با استفاده از ابررایانه ها در مرکز محاسبات پیشرفته ی دانشگاه تگزاس توانستند تغییرات وضعیت باکتریهای دهان را درحالت سلامت و بیماری یک فرد مشخص کنند. یافته های این تحقیق موجب بهبود روشهای پیشگیری و حتی درمان بیماریهای پریودنتال، دیابت و بیماری کرون خواهد شد.

 پرفسور Marvin whiteleyاز دانشگاه تگزاس می گوید: ما سعی کردیم عملکرد این باکتریها را در زمان سلامت و بیماری یک فرد بررسی کنیم نتایج این تحقیق نشان می دهد باکتریهای دهان در این دو حالت عملکرد کاملاً متفاوتی دارند. نتایج این تحقیق درمجله ی mBioمنتشر گردید.

 به گفته ی پرفسور Whiteley: باکتریها مواد غذایی را با هم  شریک می شوند و حتی یک گونه از گونه ی دیگری که بطور دائم درتعامل با هم هستند، تغذیه می کند. این اشتراک و چگونگی تعامل گونه ها با هم  درحالت سلامت و بیماری کاملاً تغییر می کند.

محققین دانشگاه تگزاس با استفاده از روش ترادف نگاری shotgun metagenomicتمام مواد ژنتیکی باکتریهای دهان را بررسی کردند. پرفسور Whiteleyوهمکارانش به آنالیز RNAهای گردآوری شده با ابرکامیپوترهای بخش TACCدر دانشگاه تگزاس پرداختند. تعداد میکروبها در بدن انسان که اکثر آنها را باکتریها تشکیل می دهند بیش از تعداد سلولهای بدن یک فرد است (ده در برابر یک ). دانشمندان ده هزار گونه ی مختلف از باکتریهایی را که در بدن هر فرد زندگی می کنند، شناسایی نمودند. به مجموعه ی میکروبهایی که در بدن  انسان ساکن هستند  میکروبیوم انسانی می گویند.

صدها نوع مختلف باکتری در دهان ما زندگی می کنند همه ی آنها نقش های مختلفی در  اکوسیستم میکروبی پیچیده ی انسان بازی می کنند. برخی بیماریزا هستند ومنجر به بروز بیماریهایی نظیر بیماریهای لثه می شوند و برخی بصورت همزیست با ما در یک توازن وهم آهنگی نسبی زندگی می کنند تعاملات بین این گونه ها بروی سلامت  کلی بدن انسان تأثیر می گذارد. دراین میکروگراف یک باکتری پاتوژن (قرمز) در ارتباط نزدیک با یک باکتری همزیست (سبز) قرار دارد تا تغذیه ی باکتری پاتوژن از مواد زائد  تولید شده توسط باکتری همزیست تسهیل شود.

دانشمندان با انتخاب 60 گونه ی مختلف از باکتریهای دهان به نمایندگی از کل جامعه ی باکتریهای دهانی، بیش از 160 هزار ژن را آنالیزکردند.

 یافته های این تحقیق نشان می دهد باکتریها در یک فرد سالم نسبت به زمانیکه فرد بیمار می شود بطور متفاوتی عمل می کنند. پرفسور Whiteleyمی گوید: نکته ی اصلی این است که سوخت وساز یا متابولیسم باکتریها در زمان سلامت و بیماری متفاوت است به عبارت دیگر یک گونه از باکتریها که برای مثال از فروکتوز تغذیه می کنند می توانند در زمان بیماری از نوع دیگری قند تغذیه نمایند. ابر کامپیوترهای بخش TACCمحاسباتی را که یک کامپیوتر رومیزی درطول یک تا 2 هفته انجام می دهد تنها درعرض چند ساعت به انجام رساند و نتایج این تحقیق را آشکار نمود.

پرفسور Whiteleyبیماری پریودنتایتیس را به علت شیوع بسیار زیاد آن انتخاب نمود، او می گوید: باکتریهای موجود در دهان در زمان سلامت  و در زمان ابتلا به این بیماری یکسان هستند اما این متابولیسم آنها است که درحالت بیماری وسلامت تغییر می کند و ربطی به نوع  باکتریها ندارد.

در حقیقت تعامل بین گونه ها است که اهمیت دارد که درحالت سلامت وبیماری با هم متفاوت است بر اساس نتایج بدست آمده از پروژه ی Human Microbiomeتغییر باکتریها به سمت باکتریهای مضر در جمعیت باکتریهایی با طیف وسیعی از بیماریها نظیر پریودونتایتیس، دیابت و کرون ارتباط دارد.

پرفسور Whiteleyمی گوید: نتایج این تحقیقات می تواند به ابداع  بیومارکرهایی که می تواند ابتلا یک فرد به یک بیماری را پیش بینی کند، کمک خواهد نمود. درآینده  با ارزیابی رفتار جمعیت باکتریایی دهان بسرعت و با اطمینان می تواند پیش بینی کرد که یک فرد سالم در حال ابتلا به چه نوع بیماریی است و به این ترتیب می توان اقدامات پیشگیرانه ای را قبل از ابتلا فرد به بیماری  انجام داد.

او می افزاید: شما می توانید بسادگی با دستکاری عددی جمعیت باکتریایی یا  تغییر منبع تغذیه ای آنها، از ابتلا فرد به یک بیماری جلوگیری کنید. علم پزشکی درطی 10 تا 50 سال آینده  دگرکون خواهد شد وسوالاتی نظیر این سوال که “میکروبیوم شما واقعاً چگونه عمل می کند؟” می تواند  بر دلیل مراجعه ی  شما به مطب پزشک تأثیر گذارد.

منبع-diabetestma

دفعات بازدید : 192