مقدار نمک در غذای کودک

Watch-the-amount-of-salt-in-baby-food
با توجه به تحقیقات انجام شده درایالات متحده مقدار نمکدرغذاهای آماده بسته بندی شده کشف شد. بیش از 70درصد ازغذای آماده کودک  که والدین به بهنوزادان میدهند حاوینمک است،

وجود نمک زیاد در غذاهای آماده کودک بسیار خطرناکاست، زیرادادننمکبیش از حد  به کودکانمی تواند منجر بهفشار خون بالا،بیماری های قلبی،و سکته مغزیدر آینده  شود، ” جویسمعلوف، گفت:

فشار خون بالابه عنوان یک بیماریاستکه فقط بیماری بزرگسالان نیست در واقع  از20 کودک  یک کودک دارای  فشار خونطبیعی است.فشار خون بالا  باچاقیکودکان ارتباط دارد

انجمن قلب آمریکاتوصیه می کند  حداکثر1500میلی گرمسدیم یانمک روزانه  برای کودکان کافی است.با این حال،برخی از محصولاتمواد غذایی کهبه فروش می رسدحاوی630میلی گرمنمکدر هر وعده غذایی است. در همین حال،بیش از 70درصد ازاسنکهایی که کودکان میخورند حاوی210میلی گرمسدیمدر هر وعده است

والدین باید بهمقدار سدیمموجود درغذاهای بسته بندی  شده  که به کودک میدهند توجه کنند.  برچسبتغذیه وبرچسب های مواد غذایی  را قبل از استفاده بخوانند

اگر چهنمک زیادخوب نیست، اما کودکان هنوز هم نیاز بهنمکمورد نیاز برایتغذیه دارند. محققاننشان می دهد کهپدر و مادر از منبعطبیعی  سدیم  درسبزیجات،حبوبات،میوه، ماست، پنیر، یاغلات سبوس داراستفاده کنند

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 61