آسیب به ستون فقرات: علائم و نشانه ها

spinalcord11
آسیب نخاعینباید نادیده گرفتهشود. ، اگر احساس می کنید  پشتتان درد گرفته  آنرا نادیده نگیرید .آسیب طناب نخاعی  ناشی از استئوپروز، ورم مفاصل، فعالیتورزشی و یاحوادثایجاد می شود.بنابراین،اگر اگرکمر دردبه علتصدمه به نخاعاست، علائم و نشانه هایآسیبطناب نخاعی عبارتند از:

1) از دست دادنجنبششناختی

2)عدماحساس دماهای مختلف

3) عدم کنترلمثانه وروده

4)اسپاسم

5) کارکردجنسینهفته

6)  علتآسیب عصبی

7)مشکلاتریهشامل مشکلات تنفس  و ناراحتیدر دستگاه تنفسی

امادرصورت بروز حادثه،  آسیب نخاعیبه مراتبشدید تر است که علائم آن عبارتند از:

1) دردشدید درپشتو گردن

2)عدمهماهنگیدست و پا

3) بی حسی

4)مشکلدر تنفس

کمک های اولیهبهآسیبطناب نخاعیدر یک تصادف:

1)  در یک تصادف فرد را حرکت ندهید چون ممکن است آسیب نخاعی داشته باشد

2)   جلوگیری ازآسیب رساندن بهگردن و سر.

3) تماس فوری با پزشک

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 133