شناخت عیوب انکساری چشم

eye2
دکتر سلام-چشم انسان  مانندیک سیستم نوری کار می کند که در آناشعه های نورمنعکس شده ازاشیاءاطراف بوجود می آید.این تصاویراز شبکیه چشماز طریقعصب بیناییبه مغز،  منتقل می شود.هنگامی کهاشعه های نوربه شدتبر روی شبکیهمتمرکز  نمی شود، یکتصویر تارو یامبهم و مه آلودتشکیل می شودو در نتیجهیک بیماریبه عنوانخطای انکساری چشم بوجود می آید.“عیب انکساری  نقصدر سیستمنوری  چشماست کهیک دلیلشایعبرایکاهش  بینایی است،  دکترMarmamula. می گوید:”

عیب انکساری  یک اختلالچشمبسیار معمول است،که گاهی اوقاتآنقدر شدید  است کهباعثاختلال بیناییمی شود.عیوب انکساری شایع  عبارت است:

نزدیک بینی : مشکل دردیدناجسام دور  که با استفاده ازلنزاصلاح میشود.
دوربینی : مشکل دردیدناشیاءنزدیکمی توانبا استفاده ازلنزاصلاح شود.
آستیگماتیسم:  قرنیهنامنظممنحنی،  می توانبا استفاده ازعدسیهای استوانه ای اصلاح کرد.
پیر چشمی:  تغییر قدرت در تواناییطبیعیلنزدر چشم  مثل یک دوربینلنز زوم، با افزایش سن کاهش می یابد ، که منجر به مشکل درخواندن یادیدنمی شود. اینبااختلالاتدیگرمتفاوت است- با افزایش سن وعموماپس از -45-40 سالگیرخ می دهد  میتوان با استفاده از لنزهایدارای دو کانوناصلاح کرد.

تستبرایعیوب انکساریشامل آزمونچشم توسطمتخصص چشمبرای اندازه گیریمقدارعیب انکساریاست کهعینکتجویز شود. عیوب انکساری چشمنیز می تواند بالنزهای تماسییا جراحیانکساریاصلاح شود.در حالی کهعینکشیوه ساده ونسبتا ارزاناست، لنزهای تماسیمصنوعیقابل قبولتر است، امانیاز به مراقبتبرای عفونت نکردن دارد. جراحیانکساری بیشتر در هند رواج دارد.عیوب انکساری(به غیر ازپیر چشمی) می توانددر هر سنیرخ  دهد.خواندن مطالبدر فاصلهنزدیک تراز نرمال یا تماشای تلویزیوناز فاصلهنزدیک، باعث عیوب انعکاسی در بچه ها می شود

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 244