نکات اساسی و در عین حال ضروری درباره استفاده درست از قطره چشم

eye-drops
چشمیکی از حساس ترین  قسمت بدن مامی باشد.مراقبت از چشمباید به دقتانجام شود.در این مقاله چند نکات اساسی  و در عین حالضروری درباره استفاده  درست از  قطره  چشم را می آموزیم:

1. قبل ازاینکه دستها با چشمهایتان تماس پیدا کند  دست هایخود را با آب تمیز و صابون  بشوییدو سپسخشک کنید.برخی از پزشکانتوصیه می کنند کهبا استفاده ازضد عفونی کننده هایی مثل   الکلدستخود را ضدعفونی کنید

2. با دقتچشمخود را تمیز کنید

3. اگر می خواهید به چشمتان قطره بریزید، باید  دراز بکشید و یا به عقب خم شوید و به آرامیجلو وپلک پایینیخود را با یک دست به  پایین بکشید

4.  ظرف قطره چشم  را بادست دیگر نگه دارید. می توانیددست خود رابر روی پیشانیخود نیز قرار دهید تا راحت تر باشید

5. ظرف قطره را فشار دهید تا مایع داخل چشم برود و اطمینان حاصل کنید کهقطره حتما داخل چشم رفته باشد

6. چشمهای خود را به مدتدو تا سه دقیقه بسته نگه دارید

7. ممکن است یکیدوقطره به بیرون چشم نیز ریخته باشد. مایعات اضافی اطراف چشم را پاک کنید

8. چشمهایتان را زود باز نکنید ویا  فشار ندهید  چون ممکن است قطره چشمی از داخل چشم به بیرون بریزد

9. اگر قطره برای هر دو چشم تجویز شده است برای چشم دیگر  نیز همین مراحل را تکرارکنید

10. اگر برای چشمتان بیش از یک قطره تجویز شده است ۵ دقیقه دیگر قطره بعدی را بریزید

11. بعد از استفاده ازقطرهچشم،  چشمخود را چند دقیقه ببنید تا قطره بهتر جذب چشم شود

12.  بعد از اتمام کار نیز حتما دستهای خود را تمیز کنید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 208