ارتباط تناسب اندام و افسردگی

nervousbreakdown1_600x450

بر اساس تحقیقات جدیددخترانی که دارایتناسب اندام مناسبی هستند،  بیماری های روانی مثل  افسردگی  در آنها به ندرت اتفاق می افتد

Camiloruggero پژوهشگرواستادیارروانشناسیدر کالج تگزاس شمالیبر این باور است که اگر چه  تناسب اندام  با افسردگیتاثیرارتباط کمی دارد ،ولی بهبود تناسب اندام  احتمال دارد   ازاستراتژی کلیبرایکاهش خطر ابتلا بهافسردگیدر میاندانش آموزان باشد.

ruggero گفت: “تناسب اندام استدوای همه دردهانیست،امایک تکه کوچکاز یک مشکلبزرگتر را حل می‌کند“ .

ruggero گفت: “ما نمی دانیم که چرا یکارتباط [بین سطح آمادگی جسمانیو افسردگی] وجود دارد” .

این یافته هاروز پنج شنبه درنشست سالانهانجمن روانشناسی آمریکادر واشنگتنارائه شد، یافته هایDCارائه شده درجلساتبه طور کلی تا زمانی کهدریک مجلهکارشناسی منتشر شوند٬ اولیهدر نظر گرفته می‌شوند.

برای این مطالعه، محققان ازبیش از 400دانش آموزان کلاس ششمی در تگزاز را مورد بررسی قرار دادند.

قوی ترین پیش بینی ازعلائم افسردگیدردخترانبود، اماحتی پس ازبررسی افسردگی سالگذشته وBMI، سطح آمادگی جسمانیبالاتردرکلاس ششمبهاحتمالکمتر با افسردگی درکلاس هفتمدر ارتباط بود.

در تحقیقات قبلی نتایج متناقضیدر مورداثرات بالقوهمحافظتیتناسب اندامدرافسردگیپیدا شده بود، اما این تناقضممکن است ازاستفاده ازفعالیت بدنیبه جای “تناسب قلبی ریوی“ به عنوان یک اقدامدر نظر گرفته شود.میزان فعالیت جسمی فردازیک هفتهبه بعدمی تواندتا حد زیادیمتفاوت باشد و

دکتر اندروAdesman، رئیس اطفالرشدو رفتاریدر مرکز پزشکیکودکانکوهننیویورک می‌گوید:با این حال،این مطالعهنمی تواندنشان دهد کهسطح آمادگی جسمانیبهتربه طور مستقیممانعافسردگی می‌شود یا خیر .

Adesmanگفت:“پدر و مادروپزشکانباید بهیاد داشته باشند کهفقط به خاطر اینکهیکارتباطوجود داردبه این معنا نیستکه مامی توانیم فرض کنیم که بین یکرابطه علت و معلولی وجوددارد”.
“بر اساساین مطالعه ما نمیتوانیم مطمئن شویم کهبهبودتناسب اندامصراحتابهسلامت روانیمنجر خواهد شد“ با این حال، او گفت، مطمئنااحتمال دارد کهبهبودتناسب اندامممکن است بهاحساسکلیبهبودرفاهو خلق و خویمنجر شود.

ruggero گفت: عللافسردگیپیچیده هستند، و عوامل خطر ساز عبارتند از: فقر، خشونت، پشتیبانی ضعیفاز خانواده و دوستان، اعتماد به نفس و یاالگوهای فکریمنفی،ژنتیک ووقایع دشوارزندگیمانندطلاق .
“هیچ یک از این به این معنا نخواهد بود که کودک شما افسرده است٬ اما این عواملتنهاخطر ابتلا بهافسردگی راافزایش می دهد.“

منبع-http://medplus.ir

دفعات بازدید : 105