نکاتی برای بهبود بینایی چشم به 20/20

moragebat -az-cheshm

توصیه های متعدد  زیادی در اطراف مابه منظور محافظت ازچشم  برای جلوگیری ازهر گونه آسیبیا بیماری است.اینراهنمایی معمولا طوری است که هر شخصی میتواند ان را انجام دهد.بهشما بینشودرک روشنی میدهد،دکترSusheelDeshmukh،  مشاورآب سیاهوآب مرواریدبیمارستانBhojrajChanraiراهنمایی برای کمک بهکاهش احتمالیهر گونه خطرمربوط بهچشمو در نتیجه، افزایشبینایی را بیانکرده است که میخوانیم

راهنماییمراقبت از چشم:

1-استروئیدهامی تواند باعثآب مرواریدشود، به خصوص اگر برای مدت طولانی تریاستفاده  شود،می توانند باعث ایجادیک نوع  خلفیازآب مروارید می شود. مانع ازسوخت و ساز عدسی چشم و درنهایت مبتلا به آب مروارید می شود

2-نگاه مستقیم بهخورشیدبه چشم آسیب میرساند.هرارتباط چشمی مستقیم بانور خورشید  شبکیه چشم را آزار داده ،منجر بهاز دست دادن بیناییغیر قابل برگشت، به نام رتینوپاتیخورشیدی می شود. علاوه بر این،اشعهUVنیزبهاختلالاتماننددژنراسیونmascularوdystrophiesقرنیهمنجر می شود.

3-بلند کردنوسایل سنگین/ورزش هایسنگینمی تواندبرای سلامتیخطرناک باشد.بلند کردنوزن/ورزش هایسنگینمی تواند بهتجمعوریدیخون منجرشود.

4-رژیم غذاییکاهش وزنسالم نیست.رژیم های سخت غذایییادکتراتکینزرژیم غذایی(رژیم غذایی کربوهیدراتصفر) می تواندسوخت و سازبدن شمارا مختل سازد، و باعث سوخت و سازکتواسیدوز، و می تواندپیامدهایچندسیستمیکداشته باشد.درچشم ها،کتو-اسیدوز می تواند باعثرتینوپاتی  منفیشود.از این رو،  نیاز بهبا یکمشاوره پزشکیمناسب لازم است


منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir

دفعات بازدید : 198