مراحل اکسیداسیون مواد قندی

مراحل اکسیداسیون مواد قندی


در اکسیداسیون مواد قندی سه مرحله هست که عبارتند از: گلیکولیز، چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترونی

دفعات بازدید : 369