چه مواردی را باید در ارتباط با داروی تئوفیلین جی بدانید

360px-Cylmin_100mg_by_Tsuruharaتئوفیلینبهپیشگیری و درمانخس خس سینه، تنگی نفس،وتنگی قفسه سینهناشی ازآسم،برونشیت مزمن، آمفیزموبیماری های ریویدیگر استفاده می شود. اینراههای هوایی را باز کرده  نفس کشیدن را آسانتر میکند.این داروگاهی اوقاتبرای دیگر کاربردهاهم جویز می شود،

نام تجاری
Theochal-G , Theoxire-G

اشکال دارویی

Syrup:
Theophylline Anhydrous 50 mg/5 ml and
Guaifenesin 30 mg/5 ml

موارد مصرف

تسکین علامتی برونکواسپاسم؛ پروفیلاکسی از آسم برونکیال، برونکواسپاسم یا برونشیت مزمن و آمفیزم
دوزاژ برحسب تئوفیلین تعیین می‌شود. جهت اطلاع از دوزاژ به  Theophylline رجوع شود.
جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Theophylline و Guaifenesin مراجعه نمائید.

مصرف در بارداری

گروه   C

منبع-yourdoctor

دفعات بازدید : 286