در عرض 5 دقیقه از شر سرما خوردگی خلاص شوید

-Flu-and-Cold-

دکتر سلام – سرما خوردگی در  فصل سرد سال وجود دارد.خوشبختانهباروش های جایگزینما می توانیماز قدرتبدنبرای مقابله بابیماریسرما خوردگی استفاده کنیم.برای این منظور،ماساژ قسمتهای مشخص بر روی صورترا امتحان کنید: با ماساژ این نواحی  در عرض 5دقیقه از شر سرماخوردگی خلاص شوید

نقطه1: این  نواحی دقیقابینابروواقع شده است.این منطفه را برای یک دقیقه ماساژ دهید

نقطه2:این نقاطدر2 سانتی متر پایین تر ازابروواقع شده است.  باید هر دو طرف را بطور همزمان ماساژ دهید.

نقطه3: دو نقطه متقارندر پایهبینیدر نزدیکی گوشهداخلیچشمواقع شده است.به طور همزمانماساژ دهید.

نقطه4:  نقاط  متقارنحدود نیم  سانتی مترازسوراخهای بینیماساژ دهید.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 182