موارد مصرف داروی آنتی‌ دیابتیک

anti-diabet

ماده ای است که به  یک فرد دیابتی برای کنترلسطح گلوکز (قند)در خون کمک میکند.عواملضد دیابتشامل انسولین وعواملخوراکی کاهنده قند خون است.دیابتباعدم توانایی بدن درتولید یاپاسخ بهانسولینهورمونپانکراسایجاد می شود.یکی ازاقداماتمهمفیزیولوژیکانسولینبرای کنترلسطح قندخون می باشد.قندیک ماده مغذیمهم برایمتابولیسم سلولیاستوسلول بایدآن رانهخیلی کمو نهبیش از حد دریافت کند.نقص در ترشحانسولینپانکراسیاعدمحساسیتبافتبههورمون، منجر بهدیابت می شود.

موارد مصرف

آنتی‌ دیابتیک‌ در درمان افزایش‌ قند خون‌ به‌ کار می‌رود.

اشکال دارویی

Powder: 100 g

فارماکوکینتیک

آنتی‌ دیابتیک‌ از مخلوط گیاهان‌ زیر تشکیل‌ شده‌ است‌:

1. برگ‌ توت‌ سیاه ‌20%Morus nigra

2. دانه‌ شنبلیه ‌60%Trigonella foenum-graecum

3. برگ‌ زیتون ‌10%Olea europea

4. ریشه‌ شیرین‌ بیان ‌5%Glycyrrhiza glabra

5. پونه ‌5%Mentha pulegium

هشدارها

1 ـ مصرف‌ همزمان‌ این‌ فرآورده‌ با داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ قند و چربی‌ خون‌، داروهای‌ ضد انعقاد، داروهای‌هورمونی‌ و وقفه‌ دهنده‌ های‌ مونوآمین‌ اکسیداز   MAOIباید با احتیاط صورت‌ گیرد.

2 ـ ایمنی‌ مصرف‌ این‌ فرآورده‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است‌.

تداخل دارویی

 نکات‌ قابل‌ توصیه‌:

از آنجا که‌ شنبلیله‌ موجود در آنتی‌ دیابتیک‌ (به‌ دلیل‌ داشتن‌ فیبرهای‌ موسیلاژی‌) ممکن‌ است‌ باعث‌ جلوگیری‌ از جذب‌ سایر داروها گردد. لذا توصیه‌ می‌شود این‌ فرآورده‌  با فاصله‌ زمانی‌ مناسب‌ از سایر داروها مصرف‌ گردد.

مقدار مصرف

روزی‌ 2 بار، هر بار 2 قاشق‌ غذا خوری‌ از فرآورده‌ را در یک‌ لیوان‌ آب‌  جوش‌ دم‌ کرده‌ و پس‌ از صاف‌ کردن‌ مصرف‌ شود.

منبع-yourdoctor

دفعات بازدید : 151