شناسایی علایم و نشانه های عفونت ادراری

136754664(1)
عفونت دستگاه ادراری   عفونتی است کهارگان هاییکهادراراز طریقآن از بدن دفع می شود.دستگاه ادراری شاملکلیه ها،حالب ها، مثانه، یاپیشابراه است. ایندستگاه ادراری  به راحتیمستعد ابتلا بهعفونت می شود.تشخیص زودهنگام و درمانبهترینراه برای مقابله با عفونت ادراری است.در اینجا برخیاز علائمرایج   عفونت دستگاه ادراری را معرفی میکنیم:

ادرار کردن مکرر
یکی از اولیننشانه های عفونت دستگاه ادراریافزایش  ادرار حتی بعد از خالی شدن مثانه است.

سوزش ادرار
سوزش ادراربه معنیتخلیهدردناکادرار. عفونت دستگاه ادراریتحتانیمعمولا باعث  ناراحتیواحساس سوزشدر هنگام ادرارمی شود

وجود خون در ادرار
عفونت دستگاه ادراریسبب می شود کهباکتری ها  دردستگاه ادراری رشد کنند.

تب بالاو خستگی
هنگامی کهعفونتبه کلیه رسید باعث  می شود که تب بالابرود .  در طول زمانباعث خستگی، ضعفعمومی وتهوع  می شود

کمر درد
هنگامی کهدستگاه ادراری فوقانی  آلوده است، این وضعیت باعث درددرکمرو کشاله رانمی شود.در برخی مواردنیزممکن است معده  درد شدید بوجود آید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 124