سرخود سراغ این مکمل نروید

Memory and Vitamin B12

مصرف بيش از حد نياز اين ويتامين سبب زردي، اختلالات كبدي، اسهال، بالا رفتن قند، ضايعات پوستي، انقباضات روده‌اي، گر گرفتگي، بالا رفتن اسيد اوريك و حتي بيماري‌هاي قلبي مي‌شود.

ویتامینBممکن است خطراز دست دادن حافظهرا کاهش دهد.

شواهد حاصل از کارآزماییتصادفی کنترل شدهنشان داده اند ویتامین ب نقش زیادی در افزایش حافه ندارد ودر حال حاضر،یک مطالعه جدیدنشان می دهدمصرفمکمل هاممکن استخطر ابتلا بهمشکلاتحافظهو تفکررا کاهش دهند.

یک مطالعه که در مجله نورولوژیمنتشر شده وبه رهبریروزالیDhonukshe-Rutten، دکترا دانشگاهWageningen درهلند ارتباط بینمیزان ویتامینB12واز دست دادن حافظه نیازمند تحقیقات گسترده ای است و تا کنون دانشمندان این ویتامین را عاملی برای مخافظت از مغز می دنستند اما نظریه هایی این باور را رد کرده است.

یک ماده اسید آمینه ممکن استبرایسلول های عصبیوسلول های اندوتلیالعروقیسمی مفید باشدومطالعات قبلیارتباط بینسطح بالاترماده  واز دست دادن حافظهوبیماری آلزایمر رانشان داده اند.

از آنجا کهسطحهموسیستئینرا می توان بامکمل هایاسیدفولیکوویتامین B12  کاهش داد اما مطالعات اخیر نشان داده اند مصرف طوللانی مدت این ویتامین نقشی در افزایش حافظه ندارد.

دفعات بازدید : 173