5 مشکل رایج ستون فقرات

what_is_a_spinal_disk_problem1
مشکلاتدیسکستون فقراتبسیار شایع هستند. رایج ترین دلیلفشاربیش از حد بهستون فقرات است،  زیراعضلات  ازستون فقرات مراقبت میکنند.درمانمشکلاتستون فقراتشامل کاربر روی عضلاتبهبود قدرت، انعطاف پذیری و استقامت است.گاهی اوقات،یک حرکتخاصمی تواند  بهکاهش فشارعصبی کمک کند.

مشکلستون فقرات:

اسپوندیلولیستزییک بیماریاستکه در آن یکمهرهحرکت میکند در نتیجه ستون فقرات بی ثبات می شود. این وضعیتنیز تا حد زیادیازثباتستون فقراتاز طریق آموزشخاص عضلات ستون فقراتسودمند است.

تنگیکانال کهدر کاهشفضا برایاعصابوجود دارد.این طناب نخاعیفشردهشده، و یافشاربر روی ریشه های عصبیافزایش یافته است.معمولادرمانفشار رویاعصابرا کاهش می دهدو بیمار  ازفعالیت هایی است کهفشار اعصاب را زیاد میکند جلوگیری میکند

arthopathylانحطاط درمفاصل کوچکپشت(مفاصل فاست) است، به دلیل سایشمکررو پارگی.به علت  ضعف عضلات،  است.،در نتیجه باعثدرد پشت می شود. درمان شاملبهبود  عضلات ستون فقرات.
 arthropathiesالتهابی، مانند انکیلوزاناسپوندیلوز. این یکاختلال خود ایمنیاست که در آنالتهاب مفاصلستون فقراتو رباطهای اطرافدر مراحل اولیهو به دنبال آنخشکیدرستون فقرات  وجود دارد.  درماندر تا زمانی که درددر مرحلهالتهابی، کاهش یابد

اسکولیوزانحنایجانبی ستون فقرات، که می تواند با توجه بهعدم تعادلعضلانیرخ  دهد.درمانبا استفاده از روشSchroth، که به ویژه برایبیماران مبتلا بهاسکولیوزطراحی شده، و با متقارنو اصلاحعدم تعادلعضلانیانجام شده است.با این حال،  بیماران همچنینمی تواند کیفیت  زندگی را با در نظر گرفتنآموزشهای کاربردیبهبود بخشد.


این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 204