آیا عامل ایدز بودن hiv به اثبات رسیده است؟

آیا عامل ایدز بودن HIV به اثبات رسیده است؟

آیا عامل ایدز بودن HIV به اثبات رسیده است؟


بله، بر اساس گزارش آژانس بین المللی ایدز، شواهدی وجود دارد که HIV عامل ایجاد ایدز است و این نکته غیر قابل انکار است. در سال 1983تا 1984، ویروس جدا شده و به عنوان عامل ایجاد ایدز شناخته شد. روند جداسازی ویروس و ارتباط ان با ایدز؛ به دنبال مراحل استاندارد، سیستماتیک و علمی بوده و چنین مداخله ای برای سایر بیماریها مثل فلج اطفال، سرخک و ابله هم انجام شده است.

دفعات بازدید : 98