چرا باید از داروی دورزولامید/ تیمولول استفاده کنیم

drops

ترکیبی ازدورزولامایدوتیمولولبرای درمانبیماریهایچشم، از جمله گلوکوموفشار خون بالاچشماستفاده می شود،که در آنافزایش فشارمی تواندبهاز دست دادن تدریجیبیناییمنجر شود.دورزولامایدوتیمولولبرایبیمارانی کهبهداروی دیگریپاسخ ندادهاستفاده می شود.دورزولامایددرردهداروهایمهار کنندهبه نامکربونیک موضعیاست. تیمولولدرردهداروهای  مسدود کننده بتاموضعیاست. دورزولامایدوتیمولولکاهش فشاردر چشمبا کاهشتولیدمایعاتطبیعیدر چشم است

نام تجاری
COSOPT , Zilomole
اشکال دارویی

Sterile Eye Drops:
Dorzolamide 2% and
Timolol 0.5%


موارد مصرف

درمان افزایش فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز

جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Dorzolamide و Timolol مراجعه نمائید.

مصرف در بارداری

گروه  C

فارماکوکینتیک

دفع: این دارو و متابولیتهای آن درصورت جذب سیستمیک بطور عمده از طریق ادرار دفع می‌شوند.

مقدار مصرف

درمان افزایش فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز
بالغین: یک قطره از دارو در چشم مبتلا یا هر دو چشم،‌ هر 8 ساعت یکبار چکانده می‌شود.
جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Dorzolamide و Timolol مراجعه نمائید.

منبع-yourdoctor

دفعات بازدید : 289