ظرفیت تامپونی (بافری) عضله در هایپوکسی

ظرفیت تامپونی (بافری) عضله در هایپوکسی


یکی از پاسخ های کوتاه و بلند مدت بدن نسبت به هایپوکسی، عمل پرتهویه ای است که این فرایند در تلاش برای حفظ مقادیر فشار سهمی اکسیژن حبابچه ای رخ می دهد. پر تهویه ای به طور همزمان دفع CO2 حبابچه ای را افزایش می دهد که این شرایط به ایجاد وضعیت الکالوز تنفسی منجر می شود.

در نهایت این فرایند می تواند به افزایش ظرفیت تامپونی عضله در شرایط ph پایین تر و دفع مازاد بی کربنات از طریق کلیه ها منجر شود.

مطالعات درباره سازگاری ورزشکاران با ارتفاع متوسط به نظر می رسد از مدل بهبود ظرفیت تامپونی حمایت کند به طوری که قرار گرفتن به مدت 2 تا 3 هفته در ارتفاع بالای 2000 متری به افزایش تامپونی عضله افراد ورزیده منجر می شود.

دفعات بازدید : 344