چرا مینای دندان خراب می شود

ache_600x450

دکتر سلام – مینالایه بیرونیدندان است کهاز دندان محافظت میکند تا آسیب نبیند . در واقعسخت ترینبافت  بدن است، آن قابل ترمیم نیست،سلول های مردهجایگزینی ندارد یعنی دویاره سلولها زنده نمی شوند، در اینجانشانه هایفرسایشمینای دندانوبرخی از عواملبوجود آورنده را بیان میکنیم:

نشانه هایفرسایشمینای دندان

مینا ی دندان  ازلایه هایدرونیدندان  مر اقبت می کند اگر مینای دندان آسیب ببیندهنگامی که غذاهایسرد، گرمو یاشیرین  می خورید حساسیت نش ان می دهد.دندانزردیاسطوح صاف وبراقبر روی دندان هانیزنشانه هایی ازفرسایشمینای دندانمی باشد.لبه های خشنو یاناهموارنشان میدهد که مینای دندان در حال خراب شدن است

soda2_600x450

نوشیدنیها
نوشابهحاوی اسیدهایخورندهمانندفسفریک، مالیک، سیتریکواسیدتارتاریکدندانها را خراب میکنند. در حالی که همهنوشابه هابرایدندان های بد هستند، مطالعات نشان داده اند که  -مرکبات  سهتا پنج برابربدتر ازنوشابه ها هستند

sports_600x450

نوشیدنی های ورزشی

 مقایسه اثراتمخربنوشیدنیهای مختلف  نشان داد کهنوشیدنی های ورزشیبدترین نوع نوشیدنی ها هستند.  غلظتبسیار بالایی ازاسیدها باعثآسیب شدید بهمینای دندانمی شود.

energy2_600x450

نوشیدنی های انرژی زا

پس ازنوشیدنی های ورزشی، نوشابه های انرژی زا   بدترینعامل خرابی مینای دندان هستند

juice_600x450

آب میوه

آب میوهدارایمواد مغذیمفیدمانندویتامین ها وآنتی اکسیدان ها است،اسیدهای موجود در آنها برای دندانها ضرر دارد.انواع مرکبات،توتوسیباسید زیادی دارند، اما بعد از مصرف دندانها  را بشوئید

sour_600x450

آب نباتترش

اغلب گونه هایآب نباتحاوی اسیدهایبیشتری هستند، عطر و طعمترش میدهند.

sweets_600x450

شیرینی

افرادی که مقدار زیادی شیرینیمی خورند باکتری هایبیشتر دردهان خود  دارند.   اسیدهایی است که  مینای دندان  را خراب میکنند اگر دندان تمیز نشوند اثرات زیانباری دارند

خشکی دهان

اگر  یکدهانخشکو یاسطوح پایینبزاقدارید از اسیدهای دندانی مر اقبت نمی شود

کم شدن آب بدنودیورتیک ها

آب بدنکاهش می دهد  و کاهش سطحمایعدر بدن، منجر به کاهشتولیدبزاقودر نتیجه  خشکی دهان می شود. موادمدرمانندچای، قهوهدر بدن باعثکاهشسطحمایع می شود

medicines_600x450

داروهاومکمل

داروهامی تواند  مینای دندان  را خراب کنند .آنهاهم سطحبزاق  راکاهش  می دهد و هم  باعثخشکی دهان می شوند،و یا  حاویمواد تشکیل دهندهاسیدی هستند که باعث ساییده شدنمینای دندانمی شود.داروهاو یامکمل هایی که حاویویتامینC هستند اسید بیشتر دارند


رفلکس اسید

یک عارضه جانبی  رفلکس اسیدو یاسوزش سردل  باعث فرسایشمینای دندانمی شود،  اسیدهایمعده  تابر مینای دندان صدمه می زنند

مسواک زدنبیش از حد

تمیز کردن بیش از حد دندان نیز باعث آسیب رسانی به مینانی دندان میشود

grind_600x450

فشار آوردن بر دندانها

برخی از افرادعادت دارند وقتی که  عصبانی هستند و یا زمانی که آنها در خواب هستنددندانهای خود را به هم فشار بدهند،  . اگر شما هم این عادترا دارید از دندانپزشک خود بخواهید محافظ دندان بگذلرد تا دندانها آسیب نبیند

پرخوریو نوشیدن الکل

افرادی کهمشروب می خورند بیشتر مینای دندانشان آسیب می بیند

عوامل ژنتیکی

برخی از افرادبه صورت ژنتیکیمینای دندانشان خراب می شود،این ا فراد باید برای پیشگیری به دندانپزشک بروند  تا کارهایی را انجام دهد

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 199