رایج ترین وسیله بهداشتی که ممکن است سرطانزا شود!

toothbrushایا می دانستید سلامت خود را با گذاشتن مسواک در محیط توالت به خطر می‌اندازید.نگهداری مسواک در محیط توالت آن هم در یک ظرف در باز خطرناک است.

به گفته محققان در دانشگاه مرکز علوم بهداشت تگزاس در هوستون بر روی مسواک ها بیش از 3000 نوع باکتری زندگی می کنند.مطالعات اخیر محققان نشان می دهد مسواک ها قدرت جذب زیادی دارند تا باکتری ها را به سمت خود بکشند. نتایج اینمطالعه درمجله دندانپزشکیبهداشتمنتشر شده است.نویسندهو استاددر دانشکدهUTHealthدندانپزشکی، دوناوارنموریس، RDH، M.Ed، اشاره می کند کهتعدادمیکروبیدر گروهمسواکجا سر دار کمتر از مسواک های رو باز است.


مسواک می تواندمیکروارگانیسم هاکه باعثبیماریو عفونت شوندرا منتقل کنند.طراحیجامدسراجازه می دهد تابرای رشدکمترازباکتری ها موی مسواک باید بسیار نازک باشد.این نیز مهم است مسواک را در هفته چندین بار ضد عفونی کنیدواجازه دهیدمسواکخشکشود.

نتایج مطالعات نشان می دهند مسواک و باکتری های روی آن ارتباط مستقیمی با بیماری های دهان و دندان و لثه دارد و باکتری های مسواک می توانند سبب بروز سرطان روده شوند و بروز آن بسیار شایع است.

دفعات بازدید : 130