داروهای خانگی برای درد دندان عقل

WTP-n-copy

دکتر سلام-دندان عقلمعمولابین سنین17و25و حتیبعد از آن بوجود می آید، گاهی اوقات در سنین بالاتر بوجود می آید.دندان مولر سومنامیده می شود،آنهادندانخلفیهستنددرهر یک از چهارربع  دهان قرار گرفته اند.دندان عقل ممکن است فضای کافی دردهانبرای رشدمناسب نداشته باشد, بعنوان دندانعقل نهفتهشناخته  شود،  که باعث درد، تورمدرلثه هاو سوزشمنجر شود.همراه بادرد، ممکن است نشانه هایی مانندبوی بد دهان، مشکلگاز گرفتنو جویدنمواد غذایی،سردرد و درددردندان های مجاوروجود داشته باشددرددندان عقلمی تواندبه طور ناگهانیو بدونهشدار اتفاق بیافتدمیتواند دردغیر قابل تحمل داشته باشد بطوریکه مانع فعالیتهای روزانه شود.داروهای خانگیمی تواندبه شما کمک کنداز شردردخلاص شوید.


داروهای خانگی برایدرددندان عقل

در اینجا10داروهای خانگی برایدرددندان عقلمی باشد.
1.میخک  ضد درد دندان درد است به علاوه،خواصضد عفونی کننده وضد باکتریآن  از عفونت جلوگیری میکند. هر دوجوانهمیخکو روغنمیخکرا می توانمورد استفاده قرار گیرد.با یک توپپنبهمقداریروغن میخکدردندان عقلدردناک واطرافآن بزنید. 2 یا 3بار در روز تکرار کنید.اگرروغن میخکپبیش از حد قوی باشد، آن را با کمی روغن زیتون رقیق کنید
همچنین می توانید2یا3   دانه میخک را در دهان خودنزدیک بهدندان عقلی که درد  میکند قرار دهید.  در  اول میخکاسانسخود را آزاد میکند و درد از بین می رود،    شیوه دیگر مخلوط1سیر میخکخرد شده، کمی  نمکوچند قطره ازروغن میخکرا ترکیب کرده لایه ضخیمی بر رویلثه ها ی متورمبمالید  5تا 10 دقیقه بعد با  آب گرم بشویید این کار را  دو بار در روز انجام دهید.

2.نمک

یکی دیگر ازدرمانخانگی برایدرددندان عقلنمکاست.به کاهش التهابدرلثه هاوجلوگیری ومبارزه با عفونت کمک میکند.

مخلوط1قاشق چای خوری نمکدر یکفنجان آب گرم چند بار در روزغرغره کنید تا باکتریهای آن از بین برود
همچنین می توانیدمقدار مساوی ازنمک و فلفل  را باچند قطره ازآب  ترکیب کرده به شکلخمیر در ‌آید.  اینخمیر را بر رویدندانآسیب دیدهمالیده چند دقیقه بعد می شوییم.  ایندرمان2 یا 3بار در روزتا زمانی کهدرداز بین برود انجام میدهیم

3.سیر

سیردارایآنتی اکسیدان، آنتی بیوتیک، خواص داروییضد التهاب  دارد که به تسکیندرددندانعقل کمک کرده. حتی می توانددر پیشگیری یاکاهش سرعتعفونت های باکتریاییدهان کمک کند.یک حبه سیر ا روی دندان عقل نگه دارید و یا بجوید.روش دیگر،مخلوط  1 تا 2حبه سیرخرد شدهبه نمک ریخته.  درمنطقه آسیب دیده بمدت چند دقیقه قرار داده سپس تف کنی.هر یک از اینراه حلیک یا دو باردر روز به مدتچند روز  تا کاهش درد انجام دهید

4.پیاز

پیازدارای خواصضد عفونی کننده،ضد باکتری وضد میکروبی  است که می تواند درددندان را تسکین داده   و میکروبها و عفونتها را از بین ببرد
جویدنچند برشپیازخام  فقط برای چند دقیقه نیز درمان خوبی است. اگر شما به علت تورم و درد  نمیتوانید پیاز بجوید، یکقطعه کوچک ازپیاز خام  را به طور مستقیمبر رویدندانقرار دهید. چندین بار در روز تا زمان بهبودی انجام دهید

5.برگگواوا

برگگواوا  مسکندندان دردبسیار عالی است. کورستین  موجود در آن  دارای خواصضد اسپاسم است. به علاوه، ضد التهاب، ضد میکروب وضد درداست
جویدن1 یا 2برگ بزودی درد دندان عقل را آرام میکند شیوه دیگر این است که 4 تا 6برگگیاه را در1فنجان آببه مدت5 دقیقه ریخته .آبش خنک شود. به عنوان دهانشویه2 بار در روزبرای کاهشدرددندانعقل موثر است.

6.نعناع

نعناعیکی دیگر ازقدیمی  ترین درمانبسیار موثر برایدرددندان عقلاست.این گیاهسرشار ازخواصبی حس کنندهاست که  به تسکیندرد کمک میکند.علاوه بر این،باکتری های موجود دردهانعفونت را از بین می برد.روغن نعناع  نیز گرینه خوبی است  چند دقیقه روی دندان نگه داشته  سپس دهان خود را باآب نمکگرمبشویید.
همچنین می توانید1 قاشق چای خوریاز برگنعناعخشک شدهبه یک فنجانآب گرماضافه کنید. ۳۰ ثانیه بعد انرا تف کنید.هر کدام از اینراه حل های2 یا 3بار در روزتا زمانی کهدردبرطرف شود انجام دهید
asafetida-hing-opt
۷- آنقوزه
یک درمانآیوروداقدیمیبرای کاهشدرددندان عقل شناخته شده است.اینضد التهاب، ضد باکتری، ضد عفونی کننده وضد اسپاسماست. همه اینترکیبات یکدرمان خوببرایدندان درداست.به سادگیمقدار کمی ازانقوزهروی  محل  درد دندان  قرار دهید سریع اثر میکند. همچنین می توانید1/4قاشق چای خوری پودرانقوزهبا 2 قاشق غذاخوریآب لیمومخلوط کنید.کمیاز اینمخلوطرا گرم کنید.  یک توپپنبه  را در محلولفروبرده و به درد دندان عقل بگذارید
هر کدام از اینراه حل هایچندبار در روزتا زمان بهبودی انجام دهید
sage-leaves-opt

8.سیج یا مریم گلی

سیجمسکنطبیعی و  فوری  درددندان عقلبسیار موثر است. این گیاهدارای خواصآنتی بیوتیکوضد التهاباست که می تواند به دندان درد  کمک کندو همچنینالتهاب لثه،زخم هایدهان وخونریزی لثه موثر است.مخلوط2 قاشق چای خوری  مریم گلی  خشک شده خرد شده و1قاشق چای خوری نمکدر یک لیوانکوچک  بریزید ۵ دقیقه غرغره کرده سپس تف کنید.ایندرمان2 یا 3بار در روزتا زمانی کهدردفروکش کند انجام دهید
vanilla-extract-opt
9. عصاره وانیل

عصاره وانیل  سرشار از خواص آنتی اکسیدانی است که می تواند بی حس درد دندان عقل کمک کند.

3 یا 4 قطره از عصاره وانیل را بر روی یک  پنبه  و روی دندانی که درد میکند به مدت چند دقیقه نگه دارید دو تا سه بار در روز تا زمان بهبودی  نگه دارید

wheatgrass-juice-opt


10. آب علف گندم

 درمان طبیعی دیگر برای دندان درد عقل است.  آنتی بیوتیک طبیعی،  موجود در آن به از بین رفتن باکتری ها و سموم  دهان کمک کرده، به نوبه خود  درد را کاهش میدهد.

جویدن  چند شاخه علف گندم  تازه  و تف کردن آن برای رهایی از دندان درد موثر است .
روش دیگر،  استفاده از آن به عنوان دهانشویه چند بار در روز تا زمانی که درد از بین برود

نکات اضافی

برای کاهش درد  یخ  را در بالای دندان مبتلا  روی گونه قرار دهید

جویدن آدامس بدون قند بعد از غذا عفونت را از بین می برد و بزاق را به کار می اندازد
استفاده از دهان شویه ضد باکتری برای کاهش التهاب موثر است
مسواک زدن دندان و زبان به طور منظم. نخ  کشیدن بین دندان ها یکبار در روز
کاهش مقدار قند در رژیم غذایی برای جلوگیری از عفونت .
نوشیدن مقدار زیادی آب در طول روز.

این درمانها ممکن است بطور موقتی درد را از بین ببرد. با این حال، شما باید به دندانپزشک خود مراجعه کنید تا دندانتان را معاینه کند

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 636