نشانه های حمله قلبی که به آنها اهمیت نمی دهید

Heart-Attackn
دکتر سلام – بنابه گفته انجمن قلب آمریکا  در ایالات متحده  در هر 34 ثانیهیک نفر دچار حمله قلبی می شود،. بسیاری از  آنها درمان می شوند و به  کار و زندگی عادی بر می گردند . اما این واقعیت  است کهحملات قلبییکی ازعلل شایعمرگ ناگهانیدر هر سالمی باشد

انفارکتوس میوکاردیاسکته قلبی حادزمانی رخ می دهدکه جریان خونبه درستیبه قلبوعضلات نمی رسد و قلب  اکسیژن  کافیدریافتنمی کند.  علائم هشدار دهندهحمله قلبی می تواند  ازیک فاجعه بزرگجلوگیری کند

برخیاز شایع ترینعلائم هشدار دهندهیک حمله قلبیبرای مردان و زنانعبارتند از:درد ناگهانی قفسه سینه:  درد قفسه سینهناگهانی  کهعمدتادر وسطو یاسمت چپقفسه سینهرخ می دهد.چنیندرد و ناراحتیمعمولا  بیش از چند دقیقه طول می کشدو یااز بین می رود .  حتی ممکن استاحساسفشاروجود داشته باشد، اغلبمردم فکر می کنندکه  این فشردگی واحساس پریدر قفسه سینه  به دلیل سوزش سردلیا سوء هاضمه  است
درددربالا ی بدن:ممکن استدرقسمتهای بالایی بدن  درد وجود داشته باشد.ممکن استدرددریک یا هر دوبازو، پشت، شانه ها، گردن، فکو یاقسمت فوقانیمعدهوجود داشته باشد
تنگی نفس: احساستنگی نفسو یامشکل تنفسی  ممکن استقبل یاهمراه بادرد قفسه سینه  در حالت استراحتو یادر طولفعالیت بدنیرخ  دهد،.
سرگیجه
عرق سرد

دیگرعلائم هشدار دهندهحمله قلبی :احساس  درد بدون هیچ دلیل، تهوع، استفراغ، بی قراری، اضطراب شدیدیاترس از مرگ، واحساس ناخوشیبودن  و خستگی است.

علائم هشدار دهنده می توانداز فردی به فرددیگر متفاوت  باشد.در واقع،نشانه  ها بقدری متفاوت است  کهبسیاری از مردمحتی متوجهعلائمحمله قلبی نمی شوند.

همچنین، درد قفسه سینه   بارز ترین  علامت درزنان  است علائمدیگرمانند خستگیغیر معمول، درد شکم مانندسوء هاضمه، تهوع، فشار یادرد در گردن، شانه،یاپشت،است
عوامل خطر

برخی از افراددر معرض خطر بالاتریازبیماری های قلبی وحملات قلبیهستند. عوامل خطرمعمول عبارتند از:

سالخورده ها
استعمال دخانیات
بالا بودن کلسترول بد
دیابت
فشار خون بالا
عدمفعالیت بدنی
چاقی
بیماری مزمن کلیه
مصرفبیش از حدالکل
استفاده ازکوکائینوآمفتامین

نکاتپیشگیرانه

بسیاری ازشیوه زندگیساده وتغییرات در رژیم غذایی  می توانددر پیشگیری یا کاهشخطر ابتلا بهحمله قلبیوجود داشته باشد

heart-stethoscope-opt

سلامت قلب

، رژیم غذایی سالم و متعادل بخورید.
ورزش روزانه.
خواب  6 تا 7ساعت در روز.
اگر  بیماری  دیابت دارید با اقدامات لازم آن را کنترل کنید
ترک سیگارحتیدود  اطرافیان هم برای قلب ضرر دارد
مصرف نوشیدنی های الکلی .
کنترلکلسترول خونو فشار خون.
اگراضافه وزن دارید، اقداماتیبرای  کاهشوزن انجام دهید.
کاهش استرس

اگر دچار علائم حمله قلبی شدید چه کارهایی باید انجام دهید:

اگر  علائمحمله قلبیهشدار دهنده برایبیش از 10دقیقه طول بکشد، به یاد داشته باشیدکه جریان خونبه بخش هایعضله قلب  نمی رسد، در نتیجه باعث مشکلاتشدید یاطولانی مدتمانندنارسایی قلبی می شود. برخی ازاقدامات فوری  عبارتند از:

در این زمان رانندگی نکنید.  از کسیبخواهید کهشما را به بیمارستان بزساندو یامنتظرآمبولانس  بمانید بهترینومطمئن ترین راه  این است که  خودتان را به بیمارستان برسانید
عصبی نشوید. آرامش خود را حفظ کنید
دربو پنجره ها  را باز کنید و هوای تازه تنفس کنید
اگر ابه آسپرین آلرژی ندارید،شما می توانید یکآسپرینبجوید. اینمی تواند آسیب قلبی را کاهش دهد
این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 207