شیوه زندگی سالم در پیشگیری از بیماری قلبی عروقی در زنان جوان

heart-diesase

دکتر سلام  –  مطالعه 20 سالهکه توسط محققاندر دانشگاهایندیانا،دانشکدهبهداشت عمومی دانشگاه هاروارد، وبریگهامو بیمارستان زنانانجام  شد نشان می دهد که نحوهانتخابشیوه زندگی  درخطر ابتلا بهحمله قلبیدراوایل دوران بلوغ است. این مطالعه درمجلهکالجمتخصصان قلب آمریکا منتشرشده است.

محققانداده ها  را بر اساسنزدیک به70000زنبا ,سن متوسطدر حدود37مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

عواملشیوه زندگی سالممشخص شدند:
•سیگار نکشیدن
•شاخص تودهبدن سالم
•  حداقل دووساعت و نیمدر هفته فعالیت داشتن
•مشاهدههفت ساعت یا کمتر  در هفته تلویزیون تماشا کردن
•مصرفنکردننوشیدنیالکلی یا کم مصرف کردن
•رژیم غذایی متعادل

محققان دریافتند کهزنانی کهتمامشش عاملشیوه زندگی سالم  را دارند92 درصدکمتر خطرحمله قلبیو  66 درصداحتمال کمتر وجودد ارد که به بیماری های قلبی عروقیمبتلا شوند.این به آن معنیاست که اگر  زنانبه تمامششانتخابشیوه زندگی سالم را انجام دهند،  سه چهارمازحملات قلبیو تقریبانیمی ازعوامل خطربیماری قلبیرا درزنان جوان جلوگیری میکند

نویسندگان این مطالعه وقوعحمله قلبیوعوامل خطربیماریماننددیابت نوع2، وسطحفشار خون وکلسترولبالامورد بررسی قرار دادند.

در طیاین تحقیق، بیش از400 نفر از زنانحمله قلبیرنج می بردندونزدیک به32000زنحداقلیکی ازعوامل خطربرایبیماریقلبی داشت. متوسط سنزنانی کهمبتلا به بیماریهای قلبی و عروقیتشخیص دادهشدحدود 50بود، در حالی که متوسط سنزنانی کهیکعامل خطربیماری های قلبی عروقیحدود47بود.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 190