حاضر کردن فرزند برای تحصیل

images

با فرزندتان درباره آنچه که در روزهای مدرسه انجام می داده صحبت کرده و روی نکات مثبت و جالب توجه تاکید بیشتری کنید. ساعات روز او را طوری برنامه ریزی کنید تا احساس رضایت بیشتری کند.

همانطور که این روز ها کودکان در سراسر کشور برای رفتن به مدرسه آماده می شوند، اکنون بهترین فرصت برای آماده سازی کودکان و ترک عادت های نادرست در آن ها است. شما با تقویت قابلیت های هیجانی و اجتماعی در کودکانتان می توانید آن ها را برای ورود به مدرسه آماده سازید.

خواب
تصحیح عادت خواب دردرکودکان و نوجوانان می تواند دشوار باشد،بنابراین مهم استبرای شروعسال تحصیلیروالخواب کودکانتان را تنظیم کنید.پس از دورانسرگرم کننده وآرامش بخشتابستان،کودکاندوباره بهیک برنامه خواب منظم برایمدرسهنیاز دارند.

دکترسالیابراهیم، کارشناس خواب در بیمارستانکلیولندکلینیککودکانمعتقد است خواب نقش زیادی در قدرت یادگیری در کودکان دارد و با تنظیم آن می توان هوش و استعداد کودکان را پرورش داد.

صبحانه
مغزجوان نیاز به سوخت و ساز کافی برای تمرکزدر کلاس درس دارد، پس برای تنظیمزمان صبحانهکودک باید از همین اکنون دست به کار شوید و صبح ها با زود هنگام با بیدار کردن کودکان خود این فرهنگ را در خانواده تان جا بیندازید.

کوله پشتی
کوله پشتی،کیسه هایکتاب، نوت بوکوکتاب های درسی برای حمل نیاز به یک منبع و محفظه مناسبی دارند که علاوه بر محاظت از ستون فقرات از دستگاه های شما نیز حفاظت کنند. کارشناسان می گویندکوله پشتیفرزند شماهرگز نبایدبیش از 10تا 20 درصد ازوزناو باشد. این بدان معناست کهدانش آموز کلاسسوم75پوندفقط بایدحملکتاب داشته باشدو اینوزن باید بهطور مساوی توزیع شود، بنابراین برای یک کوله پشتی دوتسمهبه همان اندازهگسترده است.

تسمه و بند های مستحکم مهمترین رکن یک کوله پشتی به حساب می آیند که می توانند از وارد آمدن فشار اضافی به مهره ها و ستون فقرات کودکان جلوگیری کنند.

دستشویی و حمام
دردشکم در میان کودکان دراولینروزدر آغازسال تحصیلیرایج است،از آنها بخواهید مرتب به دستشویی بروند و اضطراب وعوامل استرس زامانندمعلمان، تکالیفو تغییردوستیهمچنین دردناراحتی معدهرا از بین ببرند، بنابراین با صحبت کردن باکودکانخوددراین مورد می توانید تا حدود زیادی مشکلات و استرس های آن ها را رفع کنید.

دفعات بازدید : 97