هشدار: محصولات آرایشی یائسگی را تسریع می کند

makeup-warning

دکتر سلام – بر اساسیک مطالعه جدید، محصولاتآرایشیمی تواند خطریائسگی زودرسرا بوجود آورد.با توجه بهنتایج حاصل ازمطالعه، مواد شیمیاییدررژ لب،  و یا لاک ناخنمی توانداین روند را چهار سال تسریع بخشد

تحقیقاتنشان می دهد کهسنیک زن  فقط آغاز یائسگی نیست ،  با توجه به مطالعات انجام شده، قرار گرفتن در معرضبرخی از مواد شیمیاییو آلاینده ها نیز  در روند زود هنگام یائسگیتاثیر می گذارد.

اینتحقیق یکی ازمطالعاتجامعدر موردیائسگیاست که  توسطدکترکهرباکوپر، ازگروه زنان وزایماندر دانشگاه واشنگتندرسنت لوئیسانجام شد.یافته هایانجام شده در مجلهپلاس وانمنتشر شد.

اثرات 111مواد شیمیاییدر31،575زن توسط تیم تحقیقاتی  مورد تحقیق قرار گرفت.15  تا از111مواد شیمیایی در دانشگاه واشنگتندرسنت لوئیسمشخص شدکهدر میان اینمواد شیمیایی مضرفتالات، که مواد شیمیایی  کهبرای نرم کردنپلاستیک بکار می رود استفاده شده است.فتالاتدربسته بندی محصولات خانگی،و همچنینمحصولات زیباییمثلعطر،رژ لب، ژل ، محصولات مو و  ناخناستفاده می شود.

یافته هایاین  تحقیقاتنشان داد که  خانمهایی که به مقدار زیاد از این وسایل آرایشی استفاده میکنند  دو تا چهار سالزودتر از سایر زنان دچار یائسگی می شوند

مطالعاتهمچنیننشان می دهد که  این عوامل علاوه بر تاثیر در یائسگی ممکن استخطر ابتلا بهبرخی سرطان ها، سندرم متابولیکوبلوغ زودرسدر زنانجوان تر و بیماری های قلبی عروقی، پوکی استخوانو…  بوجود آورد

نویسنده  ارشد این تحقیق گفت :“مواد شیمیایی مرتبط بایائسگیزودتر ,ممکن است بهکاهشدر کار تخمدانمنجر شود،ونتایجمانشان می دهدباید نگران افراد جامعه شد.

زنانباید سعی کنند  در معرضمواد شیمیایی مضر  قرار نگیرند و با از محصولاتی با بوی  مصنوعی ، که بر روی برچسبمحصولبه عنوان“عطر” یا “پرفیوم” مشخص شده،   مانند آفت کش هاو دیگرمواد شیمیایی مضر قرار نگیرند

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 222