10 افسانه در مورد بیماری های قلب و عروق

heart

دکتر سلام – در طول این سالها، به ما آموخته اند که  از بیماری هایقلبی با حفظرژیم غذاییو عاداتسالم پیشگیری کنیم. با این حالهنوز هم برخیاسطوره  ها هستند که مردم  آنها را باور کردند و این برای سلامتی قلب خطرناک است

در اینجا برخی ازاسطوره هایمحبوبدر موردسلامت قلب و عروقعبارتند از:

•بیماری هایقلببرایافراد مسنمی باشد، و جوانان به آن مبتلا نمی شوند

شیوه زندگی نقش حیاتی  در پیشگیری ازخطر بیماریهای قلبی عروقیایفا می کند.چاقی، دیابتنوع2، فشار خون بالا در  بین جوانانو حتی  کودکان، بیماری هایقلبی و عروقی  ایجاد میکند پس بیماری قلبی برای همه سنین وجود دارد  و مختص پیرها نیست

•سرطان  برای زنانوحملات قلبیبرای مردان

بیماری هایقلب بر ای زنان و مردان وجود دارد .در واقع، بیماری های قلبی علت اصلی مرگدر میانزناناست. فقط این واقعیت درست است که تعداد مرگ و میرناشی ازبیماری های قلبیدرزنانبالاتر ازمردان است.

•نارسایی قلبیبه معنیایست قلبی نیست

قلبفقط در طول ایست قلبی متوقف می شود،  نهدر طولنارسایی قلبی. درنارسایی قلبی،قلبهمچنان میتپد اما قادر بهپمپ خونبه بدنآن گونه که بایدنیست.  علائم نارسایی قلبی  تنگی نفس،سرفهمداوم، خس خس و عرق کردنپاومچ پاست .

•حملاتقلبیعلائم و نشانه هایهشدار دهنده.

لازم نیست یکحمله قلبی فقط علامتش  درد قفسه سینهقبل ازحمله قلبی باشد، ممکن استعلائمدیگری هم داشته باشد مانند تهوع، تنفس کوتاهو ناراحتیدر  فک،بازوها، پاها، گردن و یاپشتوجود داشته باشد.حتی اگر با وجود این علائم مطمئن نیستید که یکحمله قلبیاست، به جای انتظار برای  از بین رفتن دردفورایک آمبولانس خبر کنید

•ارثی بودن بیماری های قلبی عروقی

درست است کهافرادی که  سابقه خانوادگی بیماری های قلبیدارند، در معرض خطر بالاترابتلا بهآنهستند، اما آن درست نیست که هیچ کاری انجام ندهید و بر این باور باشید که ارثی است پس باید،کنترلکلسترول ، حفظفشار خون کنترلقند خون ، اجتناب ازسیگار کشیدنو حفظ وزنسالممی تواند از مشکلات قلبی پیشگیری کند

•بیماری هایقلب و عروقبرایثروتمندان است

بیماری هایقلب و عروقبر تمامطبقاتجامعه وجود دارد و مختص قشر خاصی از جامعه نیست، بسته بهشیوه زندگی دارد. مواد غذایی وشیوه زندگیو عاداتناسالمدر میان تمامطبقات اجتماعیگسترده است.

•بیماری هایقلب و عروقمانع از فعالیت نشود

باید از کارهایی که به قلب ضرر دارد انجام ندهیم ولی به این معنا نیست که کلا حذف کنیم

•  فشار خون بالا  فقط درسن بالا.

فشار خونبا افزایش سن به دلیل  سخت شدن دیواره شریان بوجود می آید،اما  برای سلامتیخوبنیست.عروقسفتقلب پمپاژش سخت ترشده و چربیبهدیواره عروق، آسیب بیشتر  می رساند. اینچرخهخطر ابتلا به حملاتقلبی و سکته مغزی است، به همین دلیل است کهفشار خون بالادر سن بالا بیشتر می شود
heart1

•بیماری قلبی و ارثی نبودن آن

بیماری های قلبیرا می توان ازپدر و مادر  و اقوام نزدیک به ارث برد. حتی اگرپدر و مادر بیماری قلبی نداشته باشند،شما نمی توانیدمطمئن شوید که بهناراحتی های قلبی مبتلا نمی شوید . خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی  باسیگار کشیدن، چاقی، فشار خون بالا،استرسوکلسترول نیز افزایش می یابد

•اگر مشکلقلبیدارید،باید ازورزشاجتناب کنند.

اگر مشکلقلبیدارید، باید تحرک و ورزش کنید چون نه تنها برای قلب خوبست بلکه  مانع از مشکلات جسمی دیگر می شود   انجمن قلب آمریکانشان می دهد کهبیماران قلبی بایدحداقل دوو نیم  ساعت در هفته  فعالیت بدنیبا شدت متوسطداشته باشند

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 120